Umre Nasıl Yapılır Hangi Dualar Okunur?

UMRE NASIL YAPILIR HANGİ DUALAR OKUNUR

İhram hazırlığı;

Umre yapmak isteyen Müslüman genel vücut temizliği yapar, tıraş olur, tırnaklarını keser ve gusül abdesti alarak güzel kokular sürer. Erkekler İç çamaşırları dâhil olmak üzere bütün kıyafetlerini çıkartarak İzar ve rida adı verilen iki parça ihram örtüsüne bürünürler. Ayaklarına arkası ve önü açık terlik giyerler. Kadınlar ise, normal elbise ve kıyafetlerini giyerler. Başlarını açmazlar ve yüzlerini de örtmezler.

İhram namazı;

İki rekât ihram namazı kılınır. Namazın birinci rekâtında Fatiha suresinden sonra Kafirün suresi, ikinci rekâtta ise Fatiha suresinden sonra İhlâs suresini okunur.

Umreye niyet;

Umre yapmak isteyen kişi afakî ise mikat sınırlarını geçmeden, Hill bölgesinde oturuyorsa bulunduğu yerde, Harem bölgesinde oturuyorsa harem dışına çıkarak ihrama girer. İhrama niyet ederek ve telbiye getirerek girilir. Niyet etmek: umre yapacağını kalben belirlemektir.

“Allah’ım umre yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve onu kabul buyur.”

 Diyerek niyet edilir. Niyet ettikten sonra;

“Buyur Allah’ım buyur! Buyur, senin hiçbir ortağın yoktur. Buyur, şüphesiz her türlü övgü, nimet, mülk ve hükümranlık sana mahsustur. Senin ortağın yoktur.”

(Ebu Davud, Menasik, 27, II, 404, İbn Mace, Menasik, 15,II, 974.) diyerek telbiye getirir. Böylece ihrama girilir.

Harem bölgesine girince;

“Allah’ım! Burası senin haremindir, emin kıldığın yerdir. Beni cehenneme girmekten koru. Kullarını dirilttiğin gün beni azabından güvende kıl, beni dostlarından ve itaatkâr olanlardan eyle” diye dua edilir.

Mescid-i Harem’e girince;

“Allah’ım! Rahmet kapılarını bana aç ve beni kovulmuş şeytandan koru” diye dua edilir.

Kâbe’yi görünce;

“Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, Her türlü övgü Allah’a mahsustur. Allah’tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Allah’ım! Bu senin evindir. Onu sen yücelttin, Sen şereflendirdin, Sen değerli yaptın. Onun yüceliğini, şerefini ve değerini artır. Ya Rabbi! Onun değerini artıran, onu şereflendiren, ona saygı gösteren kimsenin şerefini, saygınlığını, heybetini, yüceliğini ve iyiliğini artır. Allah’ım! Sen selamsın ve selamet ancak sendendir. Bizi selametle yaşat ve selamet yurdun olan cennetine koy, ey Celal ve ikram sahibi Allah’ım! Sen her şeyden yücesin ve her şeyden üstünsün.”

Diye dua edilir. Kâbe’nin tavafı yapılır.

Tavaf’tan sonra Safa ile Merve tepeleri arasında sa’y yapılır. Sa’y tamamlanınca saç tıraşı olunur ve ihramdan çıkılarak umre ibadeti yapılmış olur.

Umre İçin Dualar

UMRE İÇİN DUALAR

  • “Allah’ım! Senin emrine ve davetine uyduk, senin davetin üzerine umre yoluna çıkmaktayız. Sen emrine uymayı bizlere nasip eyle. Ya Rabbi! İnsanoğlu için kurulan ilk ibadet evi Kâbe’yi ziyarete hazırlanan, kutsal topraklara Mekke ve Medine’ye gidip oraların manevi havasını solumak isteyen, âlemlere rahmet olarak gönderdiğin en sevgili kulun Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v) mescidini ve mübarek kabrini ziyaret etmeye niyet eden bu kullarına kolaylıklar ihsan eyle Allah’ım!”
  • “Ya Rabbi! Umre ziyaretine niyet edip yola çıkan biz kullarına, dertsiz, kedersiz, elemsiz, üzüntüsüz bir şekilde mübarek topraklara ulaşmayı ve mübarek makamları ziyaret edebilmeyi nasip eyle! Allah’ım hayırlısıyla umre ziyaretini geçekleştirmeyi, Mekke ve Medine’nin havasını doyarak teneffüs etmeyi bizlere nasip et! Ya Rabbim! Umre ziyaretimizi layığı ile yerine getirmeyi, oralardan feyizle ve sana yaraşır bir kul olma sevgimizi pekiştirerek dönmeyi de bizlere nasip eyle.”
  • “Ya Rabbi! Umre ziyaretine niyetlenen bizlere, bu ibadeti layıkıyla ve hayırlısıyla yerine getirmeyi nasip eyle. Bizlere sağ salim gidip dönmeyi, ailemize ve yakınlarımıza hayırlı bir şekilde kavuşmayı nasip et. Allah’ım bizlerin dışında da her Müslüman kardeşimize Kâbe’yi tavaf ederek yüz sürmeyi nasip eyle. Bu dünyada da ahrette de bizleri senin yolundan ayrılmayanlardan kıl Allah’ım! Sen dualarımızı kabul, ibadetlerimizi makbul eyle. Ya Rabbi!”
  • “Allah’ım! Umre ziyaretini gerçekleştirmek için davetine icabet etmeye niyetlenerek yola çıkan bu kardeşlerimize sağ salim umrelerini gerçekleştirmeyi nasip eyle! Umrelerini makbul eyle ibadetlerini ve dualarını kabul buyur. Allah’ım umre yolcusu olan kardeşlerimize sana yaraşır kullar olarak umrelerini eda etmeyi ve yine sana yaraşır kullar olarak mübarek topraklardan vatanlarına dönmeyi nasip eyle. Allah’ım tüm müminlere hayırlı bir kul olmayı ve senin emirlerine uyarak umrelerini ve haclarını yapmayı nasip eyle!”
  • “Allah’ım! Umre yolundaki din kardeşlerimizi “Lebbeyk, Allahümme lebbeyk!” diyerek Mekke’ye sıhhat ve afiyet ile kavuştur. Ya Rabbi! Uğurladığımız kardeşlerimizin umrelerini hayırlı ve makbul kıl, geride kalanlara feyiz ile geri dönmelerini ve ömür boyu hak yolundan yürümelerini nasip eyle.”

Umre Duaları

Bir insan hayatında değerli olabilecek en büyük an, yüce Allah’a yöneldiği ve onunla baş başa kaldığı zamandır. Rabbimizle baş başa kalabilmenin, en önemli vasıtası ise dua ve zikirden oluşmaktadır.

Hadis’te şöyle buyrulur: “Dua ibadetin özüdür.” (Tirmizi)

Umre günlük hayattan uzaklaşıp Rabbimize yönelmemiz için önemli vesilelerden birisidir. Duanın tüm unsurlarını bünyesinde toplayan bu ibadet esnasında her bir mekan adeta duaya ayrılmıştır. Aşağıda verilen umre duaları ile yaptığınız umre yolculuğunda faydalanabilirsiniz.

İhramlı İken Okunacak Zikirler

İhrama girildiğinde ve girdikten sonra fazlaca telbiye, tekbir, tehlil, tesbih ve salat okunmaktadır.

Telbiye
(Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk, innel hamde ve’n-ni’mete leke ve’l-mülk, lâ şerike lek.)
Buyur Allah’m buyur! Emrindeyim buyur! Senin hiçbir ortağın yoktur. Emrindeyim buyur!
Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet de senin, mülk de senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur.

Tekbir
 (Allahü ekber! Allahü ekber! Lâ ilâhe illa’l-lâhü vallahü ekber! Allahü ekber ve li’llâhi’l hamd!)
Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan baflka hiçbir ilâh yoktur. Allah büyüktür. Allah büyüktür. Hamd Allah’a mahsustur.

Tehlil
Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. O, tektir. O’nun hiçbir ortağı yoktur. Mülk O’na aittir. Hamd O’na mahsustur. O’nun her her şeye gücü yeter.

Tesbih
Allah, her türlü noksandan uzaktır. Hamd Allah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. Allah büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şanı yüce olan Allah’a aittir.

Ya da kısaca
Allah, her türlü noksandan uzaktır. O’na hamd ederim. Yüce Allah, her türlü noksandan uzaktır.

Salâvat-ı Şerife
Kısaca;
Allah’m! Peygamberimiz Hz. Muhammed’e salât ve selam eyle!
Yahut;
Allah’m! Hz. İbrahim ve ailesine salât ve selam eylediğin gibi, Hz. Muhammed ve ailesine de salât ve selam eyle! Sen övgüye layıksın, şanı yüce olansın.

Yola Çıkarken Okunabilecek Dua

Rabbim! (Gireceğim yere) doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. (Çıkacağım yerden de)
beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Bana yardımcı bir kılavuz ve güç ver.
Allah’ım! Yalnız senden yardım diler, yalnız sana güvenirim. Allah’m! İşimi ve yolculuğumu kolaylaştır. Bana, dilediğimden fazla iyilik lütfet. Her türlü kötülüğü benden sav.
Rabbim! Gönlüme genişlik, işlerime kolaylık ver. Allah’ım! Kendimi, dinimi, ailemi, yakınlarımı, dünyada ve âhirette bize lütfettiğin nimetlerin hepsini sana emanet ediyorum. Ey keremi bol Rabbim! Bizi her türlü kötülükten koru.