Hacda İhram Nasıl Giyilir

İhram: Niyet ve telbiyedir. İhrama mikat yerinden veya daha emin olmak için biraz öncesinden girilir.

İhrama girmek isteyen kimse, ön hazırlık olarak tırnaklarını keser. Gerekiyorsa koltuk altı ve kasık kıllarını temizler. Saç ve sakal tıraşı olup, bıyıklarını düzeltir. Mümkün ise gusleder. Bu gusül temizlik amaçlı olduğu için özel durumda ki bayanlarda guslederler. Gusül abdesti almak mümkün değil ise, normal abdest alınır. Giymekte olduğu elbiseleri ve iç çamaşırlarını çıkartır. Sadece izar ve rida denilen iki parça olan ihram kıyafetlerini giyinir. Resul-i Ekrem efendimiz(s.a.v) in ihramı esnasında izar ve rida giyindiği bilinmektedir. İstenirse bellerine ihramı tutacak bir kemer bağlarlar. Bu şekilde vücutlarında iki parça ihram elbisesi dışında bir şey kalmaz. Başları açık ve ayakları çorapsız olur. Yüzük, kemer ve çanta, saat benzeri şeylerin vücuda takılı ya da asılmış olmasında bir mahzur olmaz.

Kadınlar ise, herhangi bir model ve renk şartı olmaksızın, el ve yüzleri haricinde bedenlerinin tamamını, vücut hatları belli olmamak şartıyla örten ve ziynet görüntüsü vermeyen elbise giyerler başörtüleri ve ayak giysileri her zaman nasıl giyiniyorsa yine aynı şekilde giyinir.

İhram kıyafeti giydikten sonra iki rekât ihram namazı kılınır. İhram namazına şu şekilde niyet edilir. “Niyet ettim. Allah rızası için ihram namazı kılmaya.” İhram namazı iki rekâttır. Sabah namazı sünneti gibidir. Birinci rekâtta Fatiha suresi ile kafirün suresi, ikinci rekâtta ise, Fatiha suresi ile ihlâs suresi okunur. Namazdan sonra ise “Niyet ettim ya rabbi senin rızan için hac etmeye, allahım bana haccı kolay kıl ve kabul eyle.” şeklinde niyet edilir.

Niyet etikten sonra telbiye getirilir:

“Lebbeyk allahümme lebbeyk,lebbeyke la şerike leke lebbeyk,innelhamde venni’mete leke velmülk,la şerkiyke lek.”

“Allah’ım! Senin emrine sözüm ve özümle tekrar tekrar icabet ettim, emrine boyun eğdim. Sana ortak yoktur. Emir ve davetine gönülden ve sadakatle icabet ettim. Senin eşin ve ortağın yoktur. Şüphesiz ki hamd ve nimet sana mahsustur. Mülk senindir. Bütün bunlarda eşin ve ortağın yoktur senin.”

Telbiye ile birlikte tekbir, tehlil ve salâvat getirilir. Uçaklarda ihrama girenler, ihram namazını koltuklarda oturarak kılabilirler.

Haccın Yasakları

Hac ve umre için ihrama girmiş olanların din yönünden yapması yasak olan şeylere “cinayet’ül hac” hac yasakları denir. Burada yanılma, kasıt, hataya düşme ve unutma aynıdır.

Hac ve umre’ye ait yasaklar beş kısma ayrılır:

1-Yapılmalarından dolayı yalnız birer dem(koyun veya keçi) kurban edilmesi gereken cinayetler:

İhrama girmiş bulunan bir kimsenin,, vücudunda herhangi bir organına hoş kokulu bir şey sürmesi, kına yakması, tam gün dikişli bir elbise giymesi, başını örtülü bulundurması, başının en az dörtte birini tıraş etmesi, tırnak kesmesi, cünüp veya hayızlı olarak kudüm ya da veda tavafı yapması ya da abdestsiz olarak ziyaret tavafında bulunmak.

Kıran haccında bu yasaklardan biri yapılırsa, iki ihramın hürmetini korumak için iki kurban(dem) gerekir.

2Yapılmasından dolayı bedene(deve veya sığır) kurban edilmesi gereken cinayetler:

Bunlar, arafatta vakfeden sonra daha tıraş olmadan veya saçları kısaltmadan önce kurulan cinsel ilişki ile ziyaret tavafını cünüp, hayız veya nifas hallerinde yapmaktan ibarettir. Bununla beraber herhangi bir tavaf, taharet haline yeniden yapılırsa cezası düşer.

Arafat’ta vakfeden sonra saçları tıraştan veya kısaltmadan önce, bir mecliste cinsel ilişki tekrarlansa, yalnız bir bedene(deve veya sığır)diğerleri içinde dem(koyun)gerekir.

3-Her birinin yapılmasından dolayı yarım sa(bir fitre miktarı) beş yüz yirmi dirhem sadaka verilmesi gereken cinayetler:

Bunlar ihramda bulunan bir kimsenin, uzuvlarından birinin az bir kısmına hoş kokulu bir şey sürmesi, bir günden az dikişli elbise giymesi veya başını örtmesi, başının dörtte birinden azını tıraş etmesi, yalnız bir tırnağını kesmesi, başkasını tıraş etmesi, başkasının tırnağını kesmesi, abdestsiz olarak kudüm tavafı veya veda tavafı yapması gibi şeylerdir.

4-Her birinin yapılmasından dolayı bir fitre miktarından, yarım sa’dan az bir sadaka verilmesi gereken cinayetler:

Bunlar ihramda bulunan kimsenin çekirge öldürmesi, kendi üzerindeki biti öldürmesi veya yere atması gibi işlerdir. İhramda iken bunları yapan kimse, bir miktar sadaka verir.

5-Her birinin yapılmasından dolayı bedel değer ödemek gereken yasaklar:

Bunlar da ihramda bulunanın av hayvanlarını öldürmesinden veya harem bölgesindeki yaş ağaçları ve yeşil otları kesip koparmasından ibarettir. Bunun için ihramda olan kimse gerek harem bölgesinde ve gerek harem dışında hiçbir kara hayvanını öldüremez ve öldürülmesi için de onu başkasına gösteremez. İhramlı olan kimse, harem bölgesinde yaş ağaçları ve yeşil otları kesemezler.

Hacda Neden İhram Giyilir?

İhram: Normalde yapılması caiz olan bazı söz, fiil ve hareketlerin, hac ve umre yapacak kişiler için, belirli bir süre Allah ve resulünün getirdiği çerçevede haram kılınması demektir.

Söz konusu yasaklar, hac ve umre için niyet edip ihrama girmekle başlar. İhrama giren erkekler, başlarını açarak ve normal giysilerini çıkararak izar ve rida denilen dikişsiz iki parça havluyu giyerler. Hanımlar ise, günlük kıyafetleri dışında bir kıyafet giymezler. Onların ihramı yüzlerinin açık bulundurma zorunluluğu ile yetinilir. Nitekim bir rivayette “Hanım’ın ihramlı oluşu yüzünde, erkeğin ihramlı oluşu ise başındadır.”

Hacca gelenler, sosyal ve ekonomik statülerini gösteren dünya elbiselerini, makam ve mevkilerini ortaya koyan üniformalarını, zevklerini, kültürlerini ve her türlü dünyalıkları bırakıp, Allah önünde herkesin eşit olduğunu gösteren iki basit giysiyi giyinmiş olurlar. Yani ihram ilk önce, Allah indinde mal, mülk, madde ve metanın bir hiç olduğunu bütün Müslümanların bu kutsal ortamda eşit ve kardeş olduğunu ifade eder. Birini diğerinden ayrıcalıklı, üstün gösteren hiçbir belirti yoktur. Artık dünya göstergesi elbiseler çıkar, sadece kişilik ve kimlikler ortaya konulur. Diğer bir ifade ile açıklamak gerekirse, şahsiyetleri gizleyen süslü kıyafetler atılır, takva elbisesi esas alınır. Burada örtülen iki parça da sadece eşitlik sağlamak ve avret yerlerini örtmeye yöneliktir.

Mikat ile başlayan bu kutsal yolculukta asıl giyilmesi gerekenin takva elbisesi olduğu, yani sorumluluk bilincidir. Yüce Allah şöyle buyururlar:

“Takva elbisesi daha hayırlıdır.” (A’raf,7-26)

Baş açık, yalın ayak, aç ve muhtaç durumda, sonsuz güç ve kudret sahibi karşısında kendi gücünün bir anlamı olmadığını ortaya koyacak bir şekilde, harem bölgesine girer. Bu aynı zamanda ilk yaratılan insan, Hz. Adem’i sembolize eder.

İhram Allah’la buluşmaya niyet edilmesi, tövbe edilerek gelinmesi, kulun kendisi için yeni bir sayfa açması, ihram ile birlikte yasakların başlaması, kişinin elinden geldiği kadar bütün günahlardan uzaklaşması gibi değişim nedeniyle, geçici bir süre için adeta beyaz kanatlı meleklere dâhil olması şeklinde de anlaşılmaktadır. Tıpkı melekler gibi, Allah’a asla isyan etmeyecek, ne emrolunmuş ise onu yapacaktır. En azından hac süresince nefis ve şehvet gibi, beşeri zafiyetlerden uzak kalacak, elde ettiği yeni melekeleriyle adeta melekleşecektir.

Hac insana ölümü, dirilişi ve mahşeri de hatırlatır. Beyaz kefenler giyen Müslümanlar, adeta ölüm ve ötesinin bir provasını yaparlar.

Haccın Şartları

HACCIN ŞARTLARI

 1. A) Yükümlülük şartları
 2. B) Eda şartları
 3. C) Geçerlilik şartları

YÜKÜMLÜLÜK ŞARTLARI

Hac ibadetiyle yükümlü olmak için genel olarak bütün yükümlülüklerde olduğu gibi Müslümanlık, akıl ve buluğ şartı, beden ve maddi imkânların da yeterli olması şarttır.

Kişinin hac ile yükümlü sayılması için belirtilen dört şarta ilave olarak, bu ibadeti yerine getirecek vakte de erişmiş olması gerekir. Belirtilen bütün şartları taşıdığı halde, bu tarihten itibaren haccı ifaya elverişli zaman bulamadan ölen kişi, hac ile yükümlü olmadan ölmüş kabul edilir.

EDA ŞARTLARI

Haccın edasının, yani hac yükümlüsü tarafından bizzat yapılmasının farz olması için bulunması gereken şartlara haccın edasının şartları denir. Bu şartlar şunlardır:

1- Sağlıklı olmak: Ebu Hanife ve Malik, sağlıklı olmayı hac yükümlüsü olmanın şartı kabul ederler. Bunlara göre sağlıklı olmayan kişiler hac yapmakla mükellef değildir, vekil göndermeleri de gerekmez.

Şafii ve Hanbelî mezhebine göre, yükümlülük şartlarının gerçekleşmesi halinde, fiilen haccetmeye engel teşkil eden bir hastalık veya sakatlığı bulunanlar, yerlerine vekil göndermeli veya bunu vasiyet etmelidir.

2- Yol güvenliği: Hanefi ve Hanbelî mezhebine göre yol güvenliğinin bulunması haccın edasının şartlarındandır. Maliki ve Şafiiler ise bunu yükümlülük şartları arasında sayarlar.

3- Arızi bir engelin bulunmaması: Yurt dışına çıkma yasağı veya tutukluluk gibi bir durum olursa eda yükümlülüğü gerçekleşmez.

4- Kadınlara özel iki şart:

Birinci şart: “Yanlarında eşlerinin veya bir mahremlerinin bulunması” şartıdır. Hanefi mezhebine göre, kadınlar tek başlarına hac yolculuğuna çıkamazlar. Şafii mezhebine göre ise, üç kadının yer aldığı bir grup oluşturmaları yeterli görülmüştür.

İkinci şart: Boşanma iddeti veya vefat iddeti beklemekte olan kadınlara ilişkin olup, “beklemeleri gereken süreyi tamamlamış olmaları.”  Hanefi mezhebine göre eda şartı olan bu durum diğer mezheplere göre yükümlülük şartıdır.

Eda şartlarını taşıyan kişilerin hac yapmaları, bu şartlardan birinin gerçekleşmemesi halinde vekil göndermeli veya bunu vasiyet etmeleri gereklidir.

GEÇERLİLİK ŞARTLARI: Haccın geçerli olabilmesi için üç şartın bulunması gerekir. Bu şartlar;

1- İhrama girmek

2- Özel vakit

3- Özel mekân

Bu şartlardan herhangi birinin eksikliği durumunda yapılan hac geçerli olmaz.

Hacca Ne Kadara Gidilir

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan edinilen bilgilere göre, hac fiyatlarının konaklama türüne göre değiştiği ve bir normal konaklamanın 3.600 dolardan başladığı açıklandı.

Konaklama türüne göre değişen hac fiyatı, normal konaklama türünde 3.600 dolar, müstakil konaklama türünde 5.000 dolar, otel için ise 6.500 dolardan başlamakta olup, üst sınır ise diğer şartlara göre değişmektedir.

Hacı adayları, hac ücretlerini peşin yatırdıkları gibi, isterlerse üç taksit halinde de yatırabilmektedir. Hac için belli olan fiyatlar dışında herhangi bir ücret istenmeyecektir.

Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığının yetki verdiği acenteler da hac turları için değişik fiyatlar açıklamaktadır. Bu acenteleri de inceleyip ona göre müracaat etmekte fayda vardır.

Aşağıda Diyanet İşleri Başkanlığının açıklamış olduğu bilgiler yer almaktadır.

2016 YILI HAC ÜCRETLERİ

1- Kurban ücreti de dâhil edilmek üzere, 2016 yılı hac ücretleri dolar olarak ücret aralığı aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde belirlenmiş olup, ücretler ve ücretlerle ilgili taksitlendirme bilgileri bilahare gönderilecektir. Vatandaşlarımızın tercihlerini yapabilmeleri amacıyla ön kayıt formunda hac fiyat aralıkları belirtilecektir.

HAC KONAKLAMA TÜRÜ:

Normal: 3.600 dolar- 3.800 dolar

Müstakil: 5.000 dolar- 5.400 dolar

Otel: 6.500 dolar- serbest

2-  Otel ve müstakil konaklama türleri için tespit edilen ücretler iki kişilik odada kişi başı olarak belirlendiğinden, odalarda üç kişilik konaklamanın tercih edilmesi halinde bu ücretin, kişi başı oda ücretinin en az %10’u nispetinde eksiltilerek hesaplanacak ve ücretlere ilişkin hazırlanacak ayrıntılı bilgiler hac broşürlerinde ilan edilecektir.

3- Çocuk ücretleri; hac konaklama türlerine, yaş gruplarına ve verilecek hizmet kalemlerine göre açıklanan tablodaki ücretler dikkate alınarak hesaplanacak ve yapılacak duyurularda belirtilecektir.

4- Uçak programı veya slot yetersizliği nedeniyle, hac broşürlerinde belirtilen seyahat sürelerinin uzaması halinde hacı adaylarından ilave bir ücret alınmayacağı gibi sürelerin kısa olması halinde ise her hangi bir ücret ödemesi yapılmayacaktır.

5- Hac ücretinin tamamı kesin kayıt sırasında yatırılabileceği gibi, taksit halinde de yatırılabilecek. Ödeme takvimi broşürlere yazılacak ve kesin kayıt esnasında hacı adaylarına duyurulacak, belirlenen süreler içerisinde ödeme yapmayanların kayıtları silinecektir.

6- Hacı adaylarından, hac için belirlenen ücretler dışında herhangi bir ad altında ücret talep edilmeyecektir.

Hacda Kadınların Kıyafetleri

Hac: İslamın temel şartlarından birisidir. Hac ibadetine başlamadan önce giyilmesi gereken kıyafetler, ihrama girmek olarak bilinir. ancak ihram kıyafetleri erkek ve kadınlar için farklıdır.

Kadınlar renk ve model şartı olmaksızın, el ve yüzleri dışında bedenlerinin tamamını vücut hatlarını belirtmeyecek şekilde örten ve ziynet görüntüsü içermeyen elbiselerini giyerler. Başörtüsü ve ayak giysileri de her zaman giydikleri şekilde olur.

İhram elbiseleri giyildikten sonra iki rekât ihram namazı kılınır. İhram namazına niyet şu şekilde yapılır:

“Niyet ettim Allah rızası için ihram namazını kılmaya.”

İhram namazı iki rekâttır ve sabah namazının sünneti gibi kılınır. Bilenler birinci rekâtta Fatiha suresi ile kafirün suresi, ikinci rekâtta Fatiha suresi ile ihlâs surelerini okunur.

Namazdan sonra ise,

“Niyet ettim ya rabbi, senin rızan için hac yapmaya. Allah’ım haccı bana kolay kıl ve kabul eyle.”şeklinde hacca niyet edilir.

Niyetten sonra:

“Lebbeyk allahümme lebbeyk.lebbeyk la şerike leke lebbeyk.inne’l-hamde ve’n-ni’mete leke ve’l-mülk.la şerike lek.” diyerek telbiye getirilir.

İhramlılık halinde saat, gözlük, kulaklık kemer kullanılabilir. Telbiye ile birlikte tekbir, tehlili ve salâvat getirilir.

Hz.Aişe yüksek sesle telbiye getirirdi. Türkçe ile de olsa telbiye duasının ihramlı iken bir defa okunması farz, arz edilen vesilelerle tekrar edilmesi sünnettir.

Kadınlar üzerlerine giydikleri süs olma niteliği taşımayan sade ve mümkün olduğu kadar renksiz elbise ve ayakkabılarla ihrama girerler. Adet hali gören bayanlar ihram namazını kılmazlar. Yalnızca niyet eder, telbiye duası okurlar ve ihramlanırlar. Ancak, adetli de olsalar temizlik için gusül abdesti almaları tavsiye edilir.

Kadın peçe ve eldiven giyinmez. Çünkü peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selem:

“İhramlı kadın peçe takmaz, eldiven giyinmez.” diye buyurmuşlardır. Fakat yabancı erkeklerin kadınların yanından geçmeleri nedeniyle yüzünü örtme gereği hissederlerse başının üzerinden örtüsünü veya peçesini indirebilir.

Hacca Gidecek Kadınlara Yardımcı Olabilecek Giyim Önerileri:

 • Eğer hacca gidiyorsanız diyanetin verdiği elbiseleri rahat edebileceğiniz şekilde diktiriniz.
 • Giyebileceğiniz elbiselerin tamamına mümkünse bayrak dikmelisiniz.
 • Sıcak iklimde terleneceği düşünülerek iç çamaşırı fazla almalısınız.
 • Çöl iklimine gidiyorsunuz, geceleri soğuk, gündüzleri sıcak olur. Hırka ve ceket bulundurun.
 • Ayağınıza uzun yürüyüşlerde rahat edebileceğiniz düz ayakkabı ve terlik almalısınız.
 • Bayanlar için genellikle sıcak sebebiyle açık renk kıyafetler tercih edilmesine rağmen dikkat çekmemek koşuluyla daha koyu giysiler alabilirler.

Hacca Niyet Nasıl Yapılır?

HAC

“Orada apaçık ayetler ve İbrahim makamı vardır. Kim oraya girerse o güvenliktedir. Ona bir yol bulup güç yetirenlerin ev’i (Kâbe’yi) haccetmesi, Allah’ın(c.c) insanlar üzerinde hakkıdır. Kim de inkâr ederse, şüphesiz Allah âlemlere karşı muhtaç olmayandır.”(Al-i İmran-97)

Hac ibadeti dinen zengin kabul edilen ve başka bazı şartları yerine getirebilmeye güç yetiren her Müslüman’a ömründe bir defa olmak üzere yapılması Allah(c.c) tarafından emredilen ve İslam’ın beş şartından biri olan farz ibadetidir.

Hac her yıl zilhicce ayının onunda Arafat meydanında başlar, Kâbe’de yapılan veda tavafı ile son bulur.

YÜKÜMLÜLÜK ŞARTLARI

Hac ibadetiyle yükümlü olmak için, genel olarak bütün yükümlülükleri de öngören Müslümanlık, akıl ve buluğ şartı yanında, ayrıca hac yapmaya bedeni ve mali imkânlarında yeterli olması da şarttır.

Hac, sadece Kâbe ve civarında belirli günlerde eda edilen bir ibadet olduğu için hac yükümlülüğü bedeni ve mali imkânların yeterli olması şartına bağlanmıştır. islam dini, diğer mükellefiyetlerde olduğu gibi, hac ibadetinde de mükellefin durumunu dikkate almış ve ona göre güç ve imkânlarının üzerinde bir yük yüklememiştir.

İstitaat denilen yapabilme güç ve imkânı, hac yolculuğuna çıkacak kişinin gidip dönünceye kadar kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimlerini sosyal seviyelerine uygun olarak sağlayacak mali güce ve hac için yeterli zamana ve mali güce sahip olması anlamına gelmektedir.

HACCIN EDASININ ŞARTLARI

A-Sağlıklı olmak.

B-Yol güvenliği.

C-Arızı bir engelin bulunmaması.

D-Kadınlara özel iki şart.

HACCIN GEÇERLİLİK ŞARTLARI

İhram: sözlükte haram etmek, kendini mahrum bırakmak anlamına gelir. Hac ve umre yapmaya niyet eden kişinin, diğer zamanlarda mubah olan bazı fiil ve davranışları belirli bir süre için, yani hac ve umre bitinceye kadar kendi nefsine haram kılmasıdır.

İhramın iki rüknü vardır.

 • Niyet
 • Telbiye

Bunlardan birini terk eden kimse ihrama girmiş olmaz.

NİYET

Hac veya umre yapmaya karar vermek ve hangisini yapacaksa onu belirlemekle olur. Niyeti dil ile ifade etmek de müstehaptır.

Bir kimse Kâbe’yi, civarında ki kutsal yerleri ziyaret amacıyla ihrama girdiği zaman hacca mı, yoksa umreye’mi, yoksa ikisine birden mi olduğunu belirtmesi gerekir. İhrama girdikten sonra, iki rekât namaz kılınır. Kılınan bu namazdan sonra hacca niyet: “Allahümme inni üridül hacce feyessirha vetegabbelha mini.”

“Allah’ım senin rızan için haccımı yapmak istiyorum. Hac’cımı bana kolay kolaylaştır ve benden kabul buyur.”

Haccın Cezaları

Hac esnasında ihram yasaklarına uymamak, vaciplerden birini terk etmek, ya da ertelemek veya harem bölgesinde yapılmaması gereken bazı fiilleri yapmak gibi kusur ve eksiklikler, bir takım cezaları gerektirir.

HACCIN BOZULMASI

Hac için ihrama girdikten sonra, Arafat vakfesi yapmadan önce cinsel ilişkide bulunmak haccın bozulmasına yol açar. Bu durumdaki kişinin haccını bozmayıp, devam etmesi gerekir. İleri ki yıllarda bu haccı kaza etmesi ve işlediği bu fiilden dolayı, bir koyun veya keçi kurban etmesi gerekir.

Umre için ihrama girdikten sonra, umre tavafını yapmadan cinsel ilişkide bulunan kişi de aynı şekilde umresi bozulmuş olur. Bu kişi umreyi tamamlar, daha sonra bu umreyi kaza eder ve koyun ya da keçi kurban etmesi gerekir.

Arafat vakfesinden sonra, fakat henüz tıraş olup ihramdan çıkmadan önce cinsel ilişki de bulunan kişi ceza olarak bir deve ya da sığır kesmesi gerekir. Ziyaret tavafını cünüp olarak yapan kişinin, ceza olarak bir deve ya da sığır kesmesi gerekir. Abdestli olarak yeniden yapılırsa ceza düşer.

Koyun Kesmeyi Gerektiren Kusurlar:

 • İhramlı iken eşiyle cinsel ilişkide bulunmak, eşini şehvetle öpmek gibi davranışlar.
 • Saçın veya sakalın dörtte birini tıraş etmek.
 • Bütün tırnakları, veya el ve ayak tırnaklarını kesen kişi.
 • Normal elbiselerini, on iki saat boyunca ya da fazla sürede giyinmek.
 • Baş ve yüz örtmek.
 • Ayakkabı giyinmek.
 • Kına yakmak, saç ve sakal boyamak.
 • Mikat sınırını ihramsız geçmek.
 • Sa’yı terk eden ya da hiçbir engel yok iken, sa’yı yürüyerek yapmayan.
 • Müzdelife vakfesini özürsüz olarak terk eden.
 • Şeytana hiç taş atmayan ya da bir günde atılması gereken taşların, yarıdan fazlasını süresi için de atmayan.
 • Ziyaret ve umre tavafını abdestsiz, cünup şekilde yapan.
 • Veda tavafı yapmayan.

Kur’an-ı Kerim’de “Haccı da umre’yi de Allah için tam yapın. Fakat alıkonursanız, o halde kolayınıza gelen kurban’ı gönderin, bununla beraber kurban yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin.” hükmü beyan buyrulmuştur.

Hac sırasında belirtmiş olduğumuz kusur ve eksikliklerden doğacak cezaları ödemenin belirtilmiş her hangi bir zamanı yoktur. Ömrün her safhasında ve her zaman yapılabilir. Bir an önce yapmak en güzel olanıdır. Çünkü hayatımızın ne zaman son bulacağı belli değildir.

Hac Fiyatları

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan edinilen bilgilere göre, hac fiyatlarının konaklama türüne göre değiştiği ve bir normal konaklamanın 3.600 dolardan başladığı açıklandı.

Konaklama türüne göre değişen hac fiyatı, normal konaklama türünde 3.600 dolar, müstakil konaklama türünde 5.000 dolar, otel için ise 6.500 dolardan başlamakta olup, üst sınır ise diğer şartlara göre değişmektedir.

Hacı adayları, hac ücretlerini peşin yatırdıkları gibi, isterlerse üç taksit halinde de yatırabilmektedir. Hac için belli olan fiyatlar dışında herhangi bir ücret istenmeyecektir.

Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığının yetki verdiği acenteler da hac turları için değişik fiyatlar açıklamaktadır. Bu acenteleri de inceleyip ona göre müracaat etmekte fayda vardır.

Aşağıda Diyanet İşleri Başkanlığının açıklamış olduğu bilgiler yer almaktadır.

2016 YILI HAC ÜCRETLERİ

1- Kurban ücreti de dâhil edilmek üzere, 2016 yılı hac ücretleri dolar olarak ücret aralığı aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde belirlenmiş olup, ücretler ve ücretlerle ilgili taksitlendirme bilgileri bilahare gönderilecektir. Vatandaşlarımızın tercihlerini yapabilmeleri amacıyla ön kayıt formunda hac fiyat aralıkları belirtilecektir.

HAC KONAKLAMA TÜRÜ:

Normal: 3.600 dolar- 3.800 dolar

Müstakil: 5.000 dolar- 5.400 dolar

Otel: 6.500 dolar- serbest

2-  Otel ve müstakil konaklama türleri için tespit edilen ücretler iki kişilik odada kişi başı olarak belirlendiğinden, odalarda üç kişilik konaklamanın tercih edilmesi halinde bu ücretin, kişi başı oda ücretinin en az %10’u nispetinde eksiltilerek hesaplanacak ve ücretlere ilişkin hazırlanacak ayrıntılı bilgiler hac broşürlerinde ilan edilecektir.

3- Çocuk ücretleri; hac konaklama türlerine, yaş gruplarına ve verilecek hizmet kalemlerine göre açıklanan tablodaki ücretler dikkate alınarak hesaplanacak ve yapılacak duyurularda belirtilecektir.

4- Uçak programı veya slot yetersizliği nedeniyle, hac broşürlerinde belirtilen seyahat sürelerinin uzaması halinde hacı adaylarından ilave bir ücret alınmayacağı gibi sürelerin kısa olması halinde ise her hangi bir ücret ödemesi yapılmayacaktır.

5- Hac ücretinin tamamı kesin kayıt sırasında yatırılabileceği gibi, taksit halinde de yatırılabilecek. Ödeme takvimi broşürlere yazılacak ve kesin kayıt esnasında hacı adaylarına duyurulacak, belirlenen süreler içerisinde ödeme yapmayanların kayıtları silinecektir.

6- Hacı adaylarından, hac için belirlenen ücretler dışında herhangi bir ad altında ücret talep edilmeyecektir.

Hac ve Umre İle İlgili Kavramlar Nelerdir?

HAC

İslam’ın şartlarından olup, Kâbe’yi ve civarındaki ibadet için işaret olunan özel yerleri, belirtilen vakit içinde, usulüne uygun olarak ziyaret edip, yapılması gereken diğer menasiki yerine getirerek yapılan, farz olan bir ibadettir.

UMRE

Mikat’ta ihrama niyetlenerek, Kâbe’yi ziyaret ve tavaf edip, safa ile Merve tepeleri arasında sa’y yaptıktan sonra saçlarını kestirip, ihramın sona ermesiyle tamamlanan bir ibadettir.

MENASİK

Hac ve umre’nin edasıyla ilgili farz, vacip ve sünnet olan amellerin tamamına menasik denir.

İHRAM

Hac veya umre yapmak isteyen kişilere normal yaşamında helal olan bazı fiil ve davranışları niyet ile başlayarak, ibadet bitene kadar yasak kılınmasıdır. Erkeklerin ihram elbisesi izar ve rida adı verilen, beyaz renkli olması tavsiye edilen, model ve dikişi olmayan bir parçası bele bağlanarak, diğeri de omuzdan sarkıtılarak vücudu örten iki parça kumaştır. Kadınlar ise, sade ve renksiz olmak kaydıyla normal kıyafetlerini giyebilirler.

TEHLİL

“La ilahe illallah…..”lafzıyla başlayan Allah’a olan tevhid inancının ifade edilişidir.

TAVAF

Hacer-i esved köşesinden ya da hizasından başlayarak, kabenin etrafında yedi defa dönmektir. Bu dönmeye yürüyerek gücü yetmeyenler diğer imkânları kullanabilirler.

ŞAVT

Tavaf’ta hacer-ül esved den başlayıp Kâbe etrafında bir defa dönüp, tekrar hacer-ül esved’e gelmeye bir şavt denir.

IZTIBA

Erkeklerin tavaf esnasında sağ omuzlarını koluyla birlikte açık bulundurması.

İSTİLAM

Tavaf’a başlarken ve tavaf esnasında her bir şavt’ta, hacer-ül esved’i selamlamaya verilen isimdir.

TAVAF NAMAZI

Farz, vacip, sünnet ve nafile olan her tavaftan sonra kılınan iki rekât vacip olan bir namazdır. ilk rekatta Fatiha ve kafirün suresi, ikinci rekatta ise Fatiha ve ihlas sureleri okunur.

NAFİLE TAVAF

Umre tavafını ve sa’yını yapıp ihramdan çıktıktan sonra Mekke’de geçirilen zaman içinde ihramsız yapılan, tavaf namazı kılınarak tamamlanan bir ibadettir.

SA’Y

Safa’dan başlayıp Merve’de bitirmek üzere dört gidiş ve üç dönüşten ibaret olan bir yürüyüştür. Bu yürümeye gücü yetmeyenler tekerlekli sandalye ile yapabilirler.

MİKAT

Hill bölgesini dünyanın diğer bölgelerinden, ayıran sınıra verilen isimdir.

HERVELE

Erkeklerin sa’y yaparken kısa adımlarla koşmaya yakın tarzda, yürümelerine verilen bir isimdir.

HAREM BÖLGESİ

Mekke ve etrafına yayılan, Allah(c.c) tarafından harem bölge olarak tanımlanan, sınırları Hz.Muhammed (s.a.v) tarafından işaret olunan, geniş bir alandır.

KÂBE

Yeryüzünde ibadet maksadıyla yapılan ilk ev olup, Allah(c.c)katında en değerli yerdir.