Mikat Bölgesi Nedir

Mikat, ihrama girme yeri ve zamanı demektir. Bir terim olarak ise, çeşitli bölgelerden ve değişik ülkelerden gelen hacı adaylarının ihrama girecekleri özel yerleri ifade etmektedir. Bir kişinin, hac ya da umre için mikat bölgesini ihramsız olarak geçmesi caiz değildir. Aksi durumda kurban kesmesi ya da mikat yerine geri dönmesi gerekir.

Mikat bölgesinden önce ihrama girmek ittifakla caizdir. Hanefilere göre bir sakınca olmazsa, ihramı öne almak daha uygundur.”Hac ve umreyi Allah için tamamlayınız” (el bakara, 2/196) ayetinde buna delalet vardır. Mikatları beklemeksizin, ikamet ettiği yerden ihrama girmek hac ve umreyi eksiksiz tamamlamak demektir. Hz. Ali ve Abdullah b. Mesud’un görüşü budur. Çünkü bunda daha çok meşakkat ve daha büyük tazim vardır.

İhrama girme yerleri Mekke, Mekke ile mikatlar arasında hıll bölgesi, veya mikatların dışında kalan bölgelerde oturanlara göre değişiklik gösterir.

Mekke’de ikamet edenler için ihrama girme yeri Mekke’dir. Hz. peygamber efendimiz ashabı kirama hac için ihrama, Mekke’nin içinde girmelerini emir buyurmuştur. Mekke dışında harem dâhilinde ikamet edenler içinde aynı durum geçerlidir. Mekkeliler için mikat yeri dilediği herhangi bir yer olabilir. Hıll harem bölgesine en yakın olan bir bölgedir. Umre için ise ihrama girmek için Hıll bölgesinin en faziletli yeri Hanefi ve Hanbelîlere göre önce “Tenim”, sonra “Ci’rane” ve daha sonra ise “Hudeybiye”dir.

Hıll’de oturanlar için, hac ya da umre için ihrama girme yeri, ikamet ettikleri yer ve bu yer ile harem arasında kalan, hıll’den herhangi bir yer olabilir.

Mikat bölgelerinin dışında oturanlar için ise, Arabistan’da mikat bölgeleri dışında oturanlar ile, dış devletlerden hac ve umre için gidenler için geldiği bölge ya da ülkeye göre ihrama girme yerleri değişiklik göstermektedir.

İhrama girme yerlerini Hz. peygamberimiz tayin ettiğinden dolayı hac ve umre için ya da başka bir amaçla gidecek olan her Müslüman’ın bu mikat bölgelerinde, veya daha önceden ihrama girmiş olası gereklidir. Şayet bu bölgelerden geçmiyor ise, buraların hizasına gelindiğinde ihrama girilir. Medine’de bulunanlar, hac için Mekke’ye gitmek istediklerinde ise Zülhuleyfe’de Abar-ı Ali denilen yerde ihrama girer.

Mikat Nedir

Mikat; sözlükte bir iş için belirlenen yer ve zaman anlamına gelmektedir. İhrama girilen yerdir. Hac, ihrama girme ile başlar. İhrama girmek için hem yer hem de zaman açısından belli bir noktanın bulunması lazımdır. İhrama girme zamanı ise hac aylarıdır.

Hac için ihrama girilen bölgelere mikat yerleri denilir. Mekke’ye çeşitli uzaklıkta olan bu bölgelere, hangi vasıta ile geldiğine bakmaksızın ihrama girilecek olan yerlerdir. Havayolu ya da denizyolu ile hac görevi için Mekke’ye gidecek olanlar Bu Mikat bölgelerinin sınırlarında ihrama girmek zorunluluğu vardır. Uçakla gidecek olanlar, uçağa binmeden önce, ya da uçakta iken mikat sınırına gelmeden önce ihrama girerler. Bu mikat bölgeleri ile Mekke arasında oturanlar ya da Mekke’de yaşayanlar bulunduğu yerden ihrama girerler.

İhrama girme zamanı, hicri aylarından şevval ayının ilk günü, ramazan bayramının ilk günü başlayıp, hicri ayların 12. ayı olan Zilhicce ayının 10. günü, yani kurban bayramının 1. günü sabahı şeytan taşlanır, tıraş olunur ve ihramdan çıkılır. Bu zamanların haricinde hac için ihrama girilmez.

Hac için mikat bölgesi dışından gelenler için, ihrama girecekleri belirli yerler vardır. Bunlar beş bölgedir. Her birine mikat denilir. Bunlar; Zülhuleyfe, Zati Irk, Cuhfe, Kam ve Yelemlem denilen yerlerdir. Bu yerlere gelmeden önce de ihrama girilebilir.

Hac görevini yerine getirmek için yola çıkan bir hacı adayı, ihramsız olarak mikat bölgesini geçerse duruma bakılır. Eğer ki henüz hac menasikini yapmaya başlamadan dönerse,  ihrama girer ve telbiyede bulunur. Bu durumda bir ceza gerekmez. Ancak dönmeyip de ihrama niyet ederse ya da hac görevinden birini yapar da sonrasında ihram için dönerse, ceza gerekli olur ve ceza olarak da bir koyun kesmek gerekir. Hac görevini tamamlamak için zaman yeterli olursa, dönmek daha faziletli olur.

Mekke’de ikamet edenlerin hac için mikatları, bulundukları yer olan Mekke şehridir. Bu şehirde ihrama girerler. Umre yapmak istediklerinde ise, harem bölgesi dışına çıkarlar ve genel olarak Tenim denilen yerden ihrama girerler. Bundan dolayı bu yere de Umre denilir.