UMRE FARZ MIDIR DİYANET

UMRE FARZ MIDIR DİYANET

UMRE FARZ MIDIR DİYANET

UMRENİN HÜKMÜ NEDİR

Müslümanların ömründe bir defa umre yapması Hanefi ve Maliki (İbn Rüşd,1, 395) mezheplerine göre müekked sünnet, Şafii (Şirbini,II,206.) ve Hanbeli (Muğni, V,6.) mezhebine göre ise farzdır.

Hanefi bilginlerinden umrenin, vitir namazı, kurban ve fıtır sadakası gibi vacip olduğu görüşünde olanlar da vardır.(Kasani, II,226)

Umrenin hükmü konusundaki ihtilaf; “Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın” (Bakara,2/196.) anlamındaki ayete getirilen farklı yorumlar ile bu konuda faklı rivayetlerin bulunmasından kaynaklanmaktadır. Ayet-i kerime, farz olsun nafile olsun hac ve umre ibadetine başlanınca, bu görevin yarım bırakılmayıp, tamamlanması gerektiğini ifade ettiği gibi “ Orucu akşama kadar tamamlayın” (Bakara,2 / 187) anlamındaki ayet’te olduğu gibi “hac görevini yerine getirin” anlamını da ifade eder.( Kurtubi,I,365,Taberi, Ebu Cafer Muhammed b.Cerir, Camiu’l-Beyan An Te’vili Ayi-l-Kur’an,II,2 / 206-211,Daru’l-fikr, Beyrut, 1988.)

İmam Şafii ve İmam Ahmet b. Hanbel, bu ayeti hac ve umre görevini yerine getirin şeklinde bir emir olarak anlamışlar, umrenin farz olduğu içtihadında bulunmuşlardır. (Muğni,V,13, İbn Rüşd, I,395)

Ayrıca şu rivayetleri de görüşlerine delil olarak almışlardır:

Hz. Aişe, “Ey Allah’ın Elçisi! Kadınların cihat yapması gerekli midir” diye sormuş. Hz. Peygamber (s.a.v),

“Evet, (onlara) içinde savaş bulunmayan cihat (yani) hac ve umredir, gereklidir.” buyurmuştur. “Umre küçük hacdır” (Muğni,V,14)

Sahabeden Ebu Rizin el-Ukeyli,

“ Ey Allah’ın Elçisi! Babam ihtiyar bir insandır. Ne hac ve umre ne de yolculuk yapmaya gücü yeter. Ne yapması gerekir.” diye sormuş. Hz. Peygamber (s.a.v) de,

“Babanın yerine sen hac ve umre görevi yap” buyurmuştur. (Ebu Davud, Menasik, 26,II, 402, İbn Mace, Menasik,10, II, 970.)

Umrenin farz olmadığı görüşünde olanlar şu rivayetleri esas almışlardır;

“Gücü yetenlerin haccetmesi Allah’ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır.”(Al-i İmran, 3 / 97.) anlamındaki ayette ve İslam’ın beş temel esasını beyan eden hadis-i şerifte (Müslim, İman,1,5. I, 37,40,bk. Buhari, İman, 37,I, 8) umrenin geçmemiş olmasını umrenin farz olmadığına delil getirmişlerdir. Şu hadisleri de görüşlerine delil olarak zikretmişlerdir.

“Hac farz, umre nafile bir ibadettir.” (İbn Mace, Menasik,8,II,968, Tirmizi, Hac, 88, III, 270, Kasani, II,226)

KAYNAK; Diyanet Hac İlmihali, DİB Yayınları, 2013, Ankara

Benzer Konular: