Nisap Miktarı Nedir

Nisap, zekât, sadaka-i fıtır ve kurban gibi ibadetler için konulan bir zenginlik ölçüsüdür.

Nisap miktarı, asgari bir zenginlik ölçüsü olarak da tanımlanabilir. Asli ihtiyaçlarından ve borcundan fazla olarak, belli bir mala sahip olan kişiler dini açıdan zengin sayılır. Bu durumda olan kişiler, sadaka ve zekât alamayacağı gibi; sadaka vermek ve kurban kesmek ile yükümlü olur.

Fazla olan bu malın, üzerinden bir yıl geçmesi durumunda zekâtının verilmesi gerekli olur.

Zenginlik için asgari sınır olan nisap miktarını Hz. peygamber (s.a.v) belirlemiştir. Bu asgari sınırlar o dönem için İslam toplumunun ortalama yaşam standardını ve zenginlik ölçüsünü dikkate almıştır. Hadislerde açıklanan nisap miktarları şu şekildedir; 80,18 gr. altın veya bunun karşılığı olan para ya da ticaret malı. 40 koyun veya keçi, 30 sığır, 5 deve.

Nisap miktarının belli olmasında kullanılan bu malların, o dönemin en yaygın zenginlik aracı olduğu belli olmaktadır. Nisabın bu mallar üzerinden açıklanması, sosyal ve ekonomik durumların çok değişmediği ileri yıllarda da aynen uygulanmıştır.

İslam’da diğer bedeni ve maddi yükümlülüklerde olduğu gibi, zekâtta da kişilerin durumu dikkate alınarak, ona makul ve kolay uygulanacak bir sorumluluk yüklemiştir. Bundan dolayı İslam bilginleri, zekât ve sadaka ile yükümlü olmak için, kişinin temel harcamalarından fazla olarak nisap miktarı mala sahip olma şartını getirmiştir. Çünkü temel ihtiyaç miktarı ile refah ve zenginlik olmaz. Temel ihtiyaç seviyesi, kişinin yaşaması için olması gerekli olan miktardır.

Allah Teala Kuran’da “Neyi infak edeceklerini sana soruyorlar, de ki, fazlayı, artanı..” buyurmuştur.(Bakara 2/219). Konu ile ilgili olarak bir hadiste şöyle geçmektedir. “ Hz. Peygamber (s.a.v) ‘e bir adam gelerek bir dinarım var ne yapayım dedi. Hz. peygamber, kendine harca buyurdu. Bir dinarım daha var dedi, ailene harca buyurdu. Bir dinarım daha var dedi, çocuklarına harca buyurdu. Adam bir dinarım daha var deyince, sen daha iyi bilirsin, buyurdu.” (Ebu Davud, Zekat, 45).

Temel ihtiyaç maddeleri, insanların hayatlarını devam ettirmeleri için gerekli olan şeylerdir. Bunlar genel olarak ise, ev, ev eşyası, elbise, mesleğine ait alet ve makineler, binek taşıtları gibi şeylerdir. Kendi ihtiyaçları haricinde bakmakla mükellef olduğu kişiler ve ihtiyaçları da buna dâhildir.