Hacda İhram Nasıl Giyilir?

İhram: İki parçalı bez olup, iple bağlanmaz, düğümlenmez ve kancalı iğne ile tutturulmaz.

İhrama girmeden önce, sünnet ve müstehap olarak yapılması gerekli konular vardır. Bunlara da riayet edilmelidir.

İhrama girmek isteyen kimse, ön hazırlıklarını yapar. Tırnaklarını keser. Gerekiyorsa koltuk altı ve kasık kıllarını temizler. Saç ve sakal traşı olur. Bıyıklarını düzeltir. Mümkünse gusleder. Bu gusül temizlik amaçlı olduğu için, özel durumda olan bayanlarda gusleder. Peygamber Efendimizin(s.a.v) ihrama girmek için gusül abdesti aldığı rivayet edilmiştir. Gusül mümkün değilse abdest alır. Güzel koku sürünür. Giyinmekte olduğu normal elbiselerini ve iç çamaşırlarını çıkarıp, sadece izar ve rida denilen iki parça ihram örtüsünü giyinir. Peygamber efendimizin(s.a.v)ihram sırasında izar ve rida giyindiği bilinmektedir. Dikişli elbise men edilmiştir.

İzar: Göbekten dizkapağına kadar olan yeri örten bir peştamaldır.

Rida: Sırta, omuzlara ve göğse örtülen bir havludur.

İhrama giren kişi, ridasını sağ omuz’unun altından alır ve sol omuz başına kor. Böylece sağ omuzu açıkta kalır. Başını açar, çoraplarını çıkartır, ayakkabısını çıkartır, terlik ve benzeri şeyler giyer.

İhrama giren kadınlar normal elbise ve kıyafetlerini değişmezler. Çorap, ayakkabı ve eldiven giyebilirler. Başlarını örterler ama yüzlerini açık bırakırlar. telbiye ve tekbir getirirken, dua ederken seslerini yükseltmezler. Özel durumda bulunan kadınlar şu konuya dikkat etmelidir. Şayet adetleri bitmeden Arafat’a çıkmak zorunda kalacaklarsa, ifrad haccına niyet etmelidir.

İhrama girildikten sonra iki rekât namaz kılınır. Vakit kerahet vakti ise kılınmaz. Kılınan bu namaz, sünnettir. Birinci rekâtta Fatiha süresi ile kafirün, ikinci rekâtta ise Fatiha süresi ile ihlâs sureleri okunur. Namazdan sonra Allah’tan hac için kolaylık ve yardım istenir.”Allah’ım, hac etmek istiyorum, onu bana kolaylaştır. Ve benden kabul buyur.” diye dua edilir.

Niyet ve duadan sonra telbiyeye başlanır. telbiye:”Buyur Allah’ım emrine amadeyim.”demektir. Böylece ihrama girilmiş olur.

İhrama giren kimseye ihramlı olduğu sürede bazı fiil ve davranışları yapması yasaktır.

Bu yasaklar:

1.Saç, sakal ve bıyıkları kesmek.

2.Koltuk altı ve kasık kıllarını kesmek.

3.Tırnak kesmek.

4.Vücuda veya ihrama güzel koku sürmek.

5.Normal kıyafetleri giymek.

6.Başını ve yüzünü örtmek

7.Eldiven, çorap veya topukları kapalı ayakkabı giymek.

8.Cinsel ilişki veya ilişkiye götürecek davranışlar.

9.Başkaları ile tartışmak, kavga gibi davranışlardan uzak durmak.

10.Av hayvanlarına zarar vermek.

Şavt Nedir Nasıl Yapılır?

ŞAVT: Tavaf’ta: hacer-i esved.’den başlayıp, hatimin dışından Kâbe’nin etrafında bir defa dolaşmak.(halk arasında şaft’ta denir)

Sa’y da ise, Safa ile Merve arasındaki her bir gidiş ve gelişi ifade eder.

Bir tavaf yedi şavt’tan meydana gelir. hacer-i esved’den başlayıp yedi defa Kâbe’nin etrafında dönmek bir tavaf, her bir dönüşte bir şavt’tır. Sa’yde safa ile Merve arasındaki her bir gidiş ve geliş bir şavttır.sa’y yedi şavt’tan oluşur.

Hacer-i esved hizasına gelmeden önce:”Allahım! Senin rızan için umre tavafı yapmak istiyorum. Bunu kolaylaştır ve kabul eyle.”diye niyet edilir.

Hacer-i esved hizasına doğru gidilir. Bu sırada tekbir, tehlil getirilmesi ve dua edilmesi uygun olur. hacer-i esved hizasına varınca eller, içleri Kâbe’ye doğru olacak şekilde namaza durur gibi omuz ya da kulak hizasına kadar kaldırılarak,”Bismillahi allahu ekber.”denildikten sonra hacer-i esved istilam edilir.

İstilam: Elleri hacer-i esvedin üzerine koyup onu öpmek demektir. Fakat hac mevsiminde bu pek mümkün olmamaktadır. Bu nedenle hacer-i esvede uzaktan elle işaret edilir, sağ avucun içi öpülmekle yetinilir. Hacer-i evsedi istilam etmek sünnettir. Yalnız başkalarına eziyet etmek ise haramdır. Sünneti yerine getirmek için başkalarına eziyet etmeyelim. Ve haram işlemekten sakınalım.

Bu durumdan sonra Kâbe sola alınarak tavafa başlanır. Tavafa başlarken ve her şavtın başında “Allah, bütün eksikliklerden uzaktır. hamd, Allah’a mahsustur. Allah’tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Bütün güç ve kuvvet şanı yüce ve azamet sahibi Allah’a aittir. Salat ve selam, efendimiz Muhammed aleyhis-selama olsun. Allah’ım! Sana iman ederek, kitabını tasdik ederek, verdiğim sözü yerine getirerek ve peygamberinin sünnetine uyarak bu ibadetimi yerine getiriyorum.”diye dua edilir. Tavafın hatimin dışında yapılması gerekir. Tavafın ilk üç şavtında mümkün olduğu kadar erkekler remel yaparlar.

Tavaf sırasında dualar edilir. Tekbir ve tehlil getirilir. Kur’an okunur. Herkes içinden geldiği gibi samimiyetle ve ihlâs ile dualar okur.

Tavaf yapılırken; abdest bozulması, farz namaz için kamet getirilmesi, ya da tavafı bozmayı gerektirecek başka bir mazeret olmadığı sürece tavafa ara verilmemelidir.

Yemen köşesi ile hacer-i esved köşesi arasında “Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. İyilerle birlikte cennete koy. Ey mutlak güç sahibi! Ey günahları çok bağışlayan! Ey âlemlerin rabbi!” duasını okumak yerinde olur. Hacer-i esved köşesine ya da hizasına varılınca, ilk şavt tamamlanmış olur. Beklemeden ikinci şavta devam edilir. Ve diğer şavtlarda aynı şekilde yapılır. Yedinci şavtın sonunda hacer-i esved tekrar istilam edilerek tavaf bitirilir.

Sonunda haremi şerifin uygun bir yerinde iki rekât namaz kılınır. Kerahet vakti değilse, tavafın hemen arkasından kılınması daha iyi olur.

Başkası İçin Tavaf Yapılır Mı?

Ölü ya da hayatta olsun başkası adına hac ve umre yapılarak sevabı bunlara bağışlanabilir. Başkası adına yapılacak nafile hac ve umre için, vekilin ehil olması ve adına haccettiği kimse için niyet edip ihrama girmesi yeterlidir.

İbadetler yalnız bedenle, yalnız mal ile veya hem beden hem de mal ile yapılanlar olmak üzere üçe ayrılır.

1.Namaz, oruç, itikâf gibi sadece bedenle yapılan ibadetlerde vekâlet mutlak olarak caiz değildir. Hiç kimse başkası adına, onun yerine oruç tutamaz, namaz kılamaz.

2.Zekât, kurban, sadaka gibi yalnız mal ile yapılan ibadetlerde vekâlet, mutlak olarak caizdir. Bir kimse zekâtını bizzat verebileceği gibi, kendi adına vermek üzere başkasını vekil de edebilir.

3.Hac gibi hem bedeni hem de mali ibadetlerde ise, yükümlünün bizzat edadan aczi halinde vekâlet caizdir. Aksi halde caiz değildir:

Ölüm, yaşlılık, devamlı hastalık, kadınların birlikte yolculuk mahremlerinin bulunmayışı gibi nedenlerle bizzat haccedemeyecek kişilere vekâleten yapılan hac, onlar adına yapılmış olur. Bu durumda olan kişiler üzerlerine farz olan haccın bedelini ödeyerek hac yaptırmaları gerekir. Yapılacak hac ile bu kişilerin hac borçları eda edilmiş olur.

Üzerlerine hac farz olduğu halde, kendileri hac görevini yapamayanlar, bedel de ödemeden vefat eden kişilerin, kendi yerlerine hac edecek kişi adına vasiyet etmeleri gereklidir. Bırakacakları mirasın üçte biri, bedel gönderilecek kişinin masrafını karşıladığı halde mirasçılar bedel vermezlerse Allah katında sorumlu olurlar. Eğer, miras masrafı karşılamıyorsa ya da bu konu da vasiyet yoksa mirasçılar sorumlu olmazlar.

Bir rivayete göre: Has’am kabilesinden bir kadın peygamberimize(s.a.v) gelerek, babasının binek üzerinde duramayacak kadar yaşlı olduğunu söylemiş ve kendisinin onun adına haccedip edemeyeceğini sormuş. peygamberimiz(s.a.v)de buna izin vermiştir.(Buhari,hac,1: Müslim,hac,407).

Şafiilere göre ise, üzerine farz olduğu halde haccetmeden vefat eden kişinin, bu konuda vasiyeti olmasa ve mirasının üçte biri hac masrafını karşılamasa bile, mirasçılar mirasın tamamı ile onun adına haccetmek veya ettirmekle yükümlüdür.

Peygamber Efendimiz (sallalahu aleyhi ve sellem) haccı diğer kul borçlarına benzetmiş ve Allah hakkının ödenmeye daha layık olduğunu ifade etmiştir.(Buhari,cezaüs-sayd,22)

Kabenin Genişliği Ölçüleri Boyutları

Kâbe: Suudi Arabistan’ın Mekke Şehri’nde bulunan, küp şeklinde bir ibadethanedir.

İslam dini’nin ilk ve en kutsal mekânı kabul edilir. Bu yapının etrafında mescid-i haram bulunur. Kuran’da Kâbe’nin hazreti İbrahim ve oğlu hazreti İsmail tarafından inşa edilmiş olduğu belirtilir.

Dünyada ki bütün Müslümanlar, nerede olursa olsunlar, namazlarını Kâbe’ye dönerek kılarlar. Kâbe’nin olduğu yöne kıble denir.

İslam’ın beş şartından biri olan hac esnasında Kâbe, farz olan ziyaret tavafı ve vacip olan veda tavafı ile en azından iki defa tavaf edilir.

Tavaf, saat yönünün tersine bir yönde hacerü’l esved köşesinden başlayarak Kâbe’nin etrafında yedi tur yürümektir. Tavaf esnasında yapılan her tur’a bir şavt denir. Hac sırasında yaklaşık altı milyon dolayında hacı toplanarak aynı gün tavaf yaparlar.

Kâbe’nin geniş duvarı görüntüsü bir küp şeklindedir.

Kuzeydoğu duvarı:12.63metre.

Kuzeybatı duvarı:11.03 metre.

Güneybatı duvarı:13.10 metre

Güneydoğu duvarı:11.22 metre

Kâbe’nin yüksekliği 13 metredir.

Kâbe: 145 metre kare’lik bir alan üzerine kurulmuştur, duvarları Mekke tepelerinden getirilen granit taşlarıyla döşenmiştir.

Kâbe’nin içerisine: yılda iki kere Kâbe’yi temizleme töreni adı verilen törenle Kâbe anahtarını geleneksel olarak ellerinde tutan kabile mensupları ve seçkin misafirler girebilmektedir. kabe yüksek olduğu için, özel bir tekerlekli merdiven kullanılarak girilir. Tavanı ahşap’tır. Tabanı mermer ve kireç taşı kareler ile kaplıdır. İç duvarların üst tarafı üzerinde altın işleme ile kuran ayetleri bulunan, yeşil bir bez ile kaplıdır.

Hacerü’l esved: doğu köşesinde bulunan parlak bir taştır. Cennet’ten indiğine inanılır. Çıkan bir yangından sonra kırılıp 15 parçaya bölünmüştür. Gümüş bir çerçeveyle bir arada tutulmaktadır. Yaklaşık:16.5×20 cm.dir

Kâbe kapısı: Kabe’nin doğu duvarında 2.13 metre yüksektedir.

Altın oluk(mizab): Kâbe’nin doğu duvarında bulunan altından yapılmış oluk.

Şadarvan: Kâbe duvarlarının dibini yağmur ve sel sularından koruma amacıyla yapılmış, mermerden koruma.

Hatim: Kâbe’nin batı duvarında bulunan,90 cm yüksekliğinde 1,5 m. Eninde beyaz mermerden yapılmış bir bölge.

Multazam: Kâbe’nin doğusunda Kâbe kapısı ile hacerü’l esved arasındaki duvar.

Makam-ı İbrahim: hazreti İbrahim’in ayak izini bıraktığı bir mevki.

Sitare veya kisve: Kâbe’nin üzerine örtülen altın işlemeli hat yazıları bulunan siyah bir örtü.

Cebrail makamı: Kâbe’nin doğu duvarı önünde kapının bulunmadığı kısımda “ıraki” köşesinin hemen yanında bulunan mevki.

Umre Organizasyonu

Umre: İslam âleminde kutsal mekânların ziyaret edilmesidir.

Umre, Müslümanların büyük önem verdikleri bir ibadet şeklidir. Her yıl binlerce hacı adayı umre ve Kâbe için başvuru da bulunurlar.

Umreye gitmek isteyen vatandaşlarımız, Her yıl ilan edilen,umre konaklama türlerinden, tercih ettiği türe ait (banka kodu) ile Türkiye Diyanet Vakfı, hac ve umre muhasebe müdürlüğünce anlaşmalı bankalara, açtırılan umre kurumsal tahsilât hesabına, ücreti yatırdıktan sonra, kendisine en yakın il ve ilçe müftülüğünde,ya  da elektronik ortamda (www2.diyanet.gov.tr). Adresinde umre bilgi giriş programından yapabileceklerdir.

Umre, Müslümanların Kâbe’yi hac mevsimi dışında ziyaret etmelerine denir. Umre ziyaret demektir. Fıkhı tanımı, hac gibi bir zamana bağlı olmadan ihrama girerek Kâbe’yi tavaf, sa’y etmek, traş olmaktır.

Suudi Arabistan umre mevzuatına göre, umre mevsimi her yıl kameri aylardan 01 saferde başlamaktadır. Vize ile ilgili sistemlerin açılması, gerekli bir takım hazırlıkların tamamlanması bakımından bu tarih her yıl biraz ileriye sarkmaktadır.

Umre turları için, Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan açıklama da, yılsonunda, gerekli duyuru, hazırlık ve ön kayıtları bu doğrultuda yapılmaktadır. Bu çerçevede hazırlanacak tüm turlarda: hem süre, hem ücret ve hem de takvim itibariyle en uygun programların hazırlanmasına gayret edilecektir. Hac organizasyonunda olduğu gibi, umrede de yurt içi ve yurt dışında irşat, eğitim ve bilgilendirme seminerleri, uğurlama, karşılama, Mekke ve Medine de hizmet verecek görevli istihdamı, sağlık ve irşat hizmeti gibi alanlarda gerekli önlemler alınacaktır.

Müracaatlarını yaptıktan sonra, müftülüklerden alacakları umre kayıt formunu iki nüsha halinde doldurarak aşağıdaki belgeler ile ilgili müftülüğe teslim etmek gerekmektedir.

Kayıt için gerekli belgeler:

1.Katılacağı tur tarihi itibariyle geçerlilik süresi en az bir yıl olan çipli pasaport.

2.Ücretin yatırıldığını gösterir banka dekontu.

3.45 yaşından küçük olup eşleriyle birlikte gidecek bayanlardan evlenme cüzdanı fotokopisi.

4.45 yaşından küçük hanımlar ile18 yaşından küçük erkeklerden birinci derece erkek akrabasıyla gidecek olanlardan refakat belgesi(vukuatlı nüfus kayıt örneğinin aslı) birinci derecede akrabası olmayanların ise, örneğini müftülükten temin edecekleri noterden alınacak muvafakatname ve taahhütname(bu belge Suudi Arabistan büyükelçiliğinden-konsolosluğundan vize almak için gereklidir.)

Hacda Kabeyi Tavaf Etmek

Tavaf: Ziyaret etmek maksadıyla, bir şeyin etrafında dolaşmak. Kâbe-i muazzama’yı ziyaret ederek, etrafında yedi kere dönmek. Hac ve umrede, mescidi-i haram içinde Kâbe-i muazzama etrafında dönmek demektir.

Lügatte; dönmek, dolaşmak manalarına gelir. Kâbe’den başka bir cami etrafında ibadet için dönmeyi dinimiz yasak etmiştir.

Haccın farzları üçtür. İhram, arafat’ta vakfe ve Kâbe-i muazzama’yı ziyaret maksadıyla tavaf etmektir. Buna tavaf-ı ziyaret denir.

Kâbe-i muazzama etrafında dördü farz, üçü vacip olmak üzere yedi defa dönülür.

Tavafa hacer-i evsedin bulunduğu köşeden başlanır. Kâbe sola alınır, kabe kapısına doğru gidilmek suretiyle başlanılan yere gelinir. Kâbe etrafında bir kere dönmeye şavt denir. Yedi şavt, bir tavaf demektir. Zemzem kuyusunun ve makam-ı İbrahim’in dışından dolaşarak da tavaf edilebilir. Kadınların tavaf ederken, Kâbe’ye yaklaşmamaları daha faziletlidir. Mescid-i haram, dışından tavaf yapılmaz. Tavafın, hatim denilen yerin dışından yapılması gerekmektedir. Tavafa niyet etmek de, ayrıca farzdır dinde emirdir. Tavaf ederken ve sa’y ederken, ezan okunursa bunlar bırakılır, namazdan sonra devam edilir.

Tavafın belli bir zamanı yoktur. Gece ve gündüz yapılabilir.

Farz olan ziyaret tavafı bayramın üçüncü gününün güneşi batıncaya kadar yapılır. Her tavaftan sonra mescid-i haram içinde iki rekât namaz kılmak vaciptir. Dinimizin kati emridir.

Tavaf ederken abdestli olmak gerekir. Cünüp olmamak lazımdır. Ayrıca avret yerleri kapalı olmalıdır. Özellikle bayanlar bu duruma uymaları için, erkeklerin bulunmadığı zamanlarda tavaf ederler.

Tavaf sırasında salavat-ı şerife okunur.başlama yeri olan hacer-i esvede gelinince hacer-i esvede yönelip,namazda durur gibi tekbir ve tehlil getirerek bu taşa el sürülür.ve eğer’ki mümkün ise öpülür.mümkün değilse, el sürme işareti yapılır ve selam verilir

TAVAF ÇEŞİTLERİ

1.Kudüm tavafı: Mekke dışından, mikat denilen yerlerden daha uzak memleketlerden gelen Müslümanların, mekkeye geldikleri zaman, hemen mescid-i harama girerek gerçekleştirdikleri tavaftır. Bu tavafı yapmak sünnettir.

2.Ziyaret tavafı: Buna tavaf-ı ifada denir. Bu farz olan bir tavaftır. Hacılar Arafat’ta vakfelerini yaparlar sonra tavaf yaparlar bu tavafın, bayramın üçüncü günü güneş batmasına kadar tamamlanması gerekir.

3.Veda tavafı: buna tavaf-ı sadr denir. mikat denilen bölgeden daha uzak memleketlerden gelen hacıların Mekke’den ayrılacakları son gün yapmaları gerekli olan tavaftır.

4.Nafile tavafı: Mekke’de oturanların zaman zaman yaptıkları tavaftır.

5. Umre tavafı: Hac zamanı olan beş günden başka, senenin her günü, ihramla tavaf ve sa’y yapmak, saç kazımak veya kesmektir.

En İyi Umre Turları

Umre: İslam âleminde kutsal mekânların ziyaret edilmesi anlamına gelen, Müslümanların çok önem verdiği,, bir ibadet şekli. Her yıl binlerce hacı adayı, umre ve hac için başvuruda bulunmaktadır.

Her yıl sonunda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, organize edilen turlarda: hem süre, hem ücret ve hem de takvim itibariyle en uygun programların hazırlanması için gayret edilmektedir. Hac ve umreyi peş peşe yapmak tavsiye edilmektedir. Hac organizasyonunda olduğu gibi umrede de, yurt içi ve yurt dışında irşat, eğitim ve bilgilendirme seminerleri, uğurlama, karşılama, Mekke ve Medine’de hizmet verecek görevli istihdamı, sağlık ve irşat hizmeti gibi alanlarda gerekli önlemler alınmaktadır.

Suudi Arabistan umre mevzuatına göre, umre mevsimi her yıl kameri aylardan 01 safer’de başlamaktadır. Vize ile ilgili sistemlerin açılması, gerekli bir takım mevzuatların tamamlanabilmesi bakımından, bu tarih hemen her yıl biraz ileriye sarkmaktadır.

Umreye gitmek isteyen vatandaşlarımız, her yıl ilan edilen umre konaklama türlerinden tercih ettiği türe ait, banka kodu ile Türkiye Diyanet Vakfı hac ve umre kurumsal tahsilât hesabına, ücreti yatırdıktan sonra, kendisine en yakın il veya ilçe müftülüğünde yada “elektronik ortamda www2.diyanet.gov.tr.” adresinde,”umre bilgi giriş program”ından yapabileceklerdir.

Müracaatlarını yaptıktan sonra, müftülüklerden alacakları umre kayıt formlarını iki nüsha halinde doldurarak aşağıda ki belgeler ile bir nüshasını ilgili müftülüğe teslim edeceklerdir.

1.Katılacağı tur tarihi itibariyle geçerlilik süresi en az bir yıl olan çipli pasaport.

2.Ücretin yatırıldığını gösterir banka dekontu.

3.45 yaşından küçük olup eşleriyle birlikte gidecek bayanlardan evlenme cüzdanı fotokopisi.

4.45 yaşından küçük hanımlar ile 18 yaşından küçük erkeklerden birinci derece erkek akrabasıyla gidecek olanlardan, refakat belgesi(vukuatlı nüfus kayıt örneğinin aslı.),birinci derecede akrabası olmayanların ise, örneğini müftülükten temin edecekleri noterden alınacak muvafakat name ve taahhütname.(bu belge Suudi Arabistan büyükelçiliğinden-konsolosluğundan vize almak için gereklidir.)

45 yaşından küçük hanımlar ile 18 yaşından küçük erkeklerden umreye birinci derece erkek akrabası ile gitmeyenlerin umre kayıt ücretlerini kayıt yaptıracakları il veya ilçe müftülükleri ile görüştükten sonra yatırmaları gerekmektedir. Aksi takdirde umreye gidememe durumu söz konusu olabilir.

Umre yolcuları ücretin yattığına dair banka dekontu’nu ibraz etmek suretiyle yanlarında bulundurmalıdır.

Tavaf Namazının Hükmü

Tavaftan sonra iki rekât namaz kılınır. Bu namazın kılınış şekli, sabah namazı gibidir. İlk rekâtta Fatiha süresi ile kafirün, ikinci rekâtta ise Fatiha süresi ile ihlâs süresi okunur.

Bu namazı Hz.ibrahim.’in makamına yakın bir yerde kılmak vaciptir. Makamın sağında yâda solunda değil de, arkasında kılmalıdır. Eğer makamın yakınında ve arkasında kılmak mümkün olmazsa, bu namazı makamın sağında veya solunda, hem de uzağında ve arkasında kılmak ihtiyata daha uygundur. Hiç birini yapamıyorsa mescidin neresinde mümkün olursa orada kılmalıdır. Makbul olan ve ihtiyata daha uygun olanı daha sonra sa’y zamanı daralıncaya kadar makama yakın arkasında kılması, mümkün ise yeniden kılmasıdır.

Tavaf namazının vacip olduğunu bildiği halde kasıtlı olarak onu kılmayan her ihramlının haccı ihtiyaten batıldır.

Tavaftan sonra ihtiyat gereği tavaf namazı çabuk kılınmalıdır. Yani geleneğe göre tavaf ile namazı arasında ara verilmiş sayılmamalıdır.

Tavaf namazı unutulursa, tavaftan sonra yapılan ameli(sa’y gibi)bitirdikten sonra hatırlarsa tavaf namazını yerine getirmelidir. Diğer amelleri yeniden yapması iyi olmakla birlikte vacip değildir. sa’y sırasında hatırlarsa onu kesip makamın arkasında namazı kıldıktan sonra, döner sa’yı kaldığı yerden devam eder tamamlar.

Eğer ki namaz kılmadığını Mekke den çıktıktan sonra hatırlarsa, geri dönmesi zahmet ve meşakkate yol açmazsa geriye dönmeli, namazı kılmalıdır. Şayet çok meşakkatli olacaksa nerede hatırlarsa orada namazını kılmalıdır. Onu kılmak için Mekke’ye dönmesi vacip değildir.

Şer-i hükmü bilmeyen kimse, hükmü unutan hükmündedir. Hükmü bilmediği durumda ise, kusurlu olup olmaması arasında bir fark yoktur.

Üzerine tavaf namazı vacip olan bir kimse ölürse, büyük oğlu için, kaza namazı hükümlerindeki söylenen şartlar uygun ise bu namazı onun yerine oğlunun kılması vaciptir.

Namaz kılan kişinin kıraati yanlış olursa, büyük bir bölümünü doğru okuduğu halde kıraatini tam olarak düzeltemiyorsa, bu şekilde namazı kılması yeterli olur. Ama büyük bir bölümünü doğru olarak okuyamıyorsa, ihtiyaten hem okuyabildiği kadarını okumalı hem de, Kuran’ın diğer ayetlerinden doğru okuyabildiği kadarını okumalıdır. Eğer Kuran’ın diğer bölümlerinden de bir miktarı doğru olarak okuyamıyorsa tesbih okumalıdır.

Bu sözler Fatiha süresi ile ilgilidir. Ondan sonraki süreyi okumaya gelince, okumasını bilmeyen ve öğrenemeyen kimsenin onu okuması vacip değildir. Bu hüküm kusurlu da olsa, kıraati doğru olarak okuyamayana  aittir .

Kabede Tavaf Duası

Hacı olmak isteyen, Kabe-i Muazzamayı tavaf etmek isteyen Müslümanlar, önce niyet ederler.”Allah’ım! Umre yapmak istiyorum onu bana kolaylaştır ve kabul buyur.”diyerek diliyle ifade edilmesi müstehaptır.

Tavafa başlamadan önce: “Bismillahi allahu ekber.”diyerek, hacerul-esved selamlanır.

Hacerül-esved selamlandıktan sonra, şu dua okunur:”Allahümme imanen bike, ve tasdikan bikitabike,ve vefaen biahdiki,vettibaen lisünneti nebiyyike sallellahu aleyhi vesellem”

Anlamı: “Allah’ım, sana iman ettiğim için bu tavafı yapıyorum. Senin yüce kitabını(Kuran’ı kerimi) tasdik ederek tavaf etmekteyim, senin sevgili peygamberinin sünnetine tabi olmak için bu tavafı yapıyorum, Allah’ım.”

Bu dua’yı kalpten ve samimi bir şekilde okuyan bir Müslüman, memleketine annesinden yeni doğmuş bir çocuk gibi, tertemiz olarak döner.

Bundan sonra tavaf bitinceye kadar, sık sık müezzinlerin okudukları şu dualar okunmalıdır.

“ Süphanellahi vel-hamdu lillahi vela ilahe illellahu vallahu ekber. vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.”

“la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh.lehül mülkü velehül hamdü ve hüve ala külli şeyin kadir.”

“allahümme salli ala seyyidine muhammedin ve ala ali Muhammed.kema salleyte ala ibrahime ve ala ali İbrahim.inneke hamidün mecid.

“allahümme barik ala seyyidina muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema barekte ala ibrahime ve ala ali İbrahim.inneke hamidün mecid.”

“allahümme inneke afüvvun kerimün,tuhibbul-afvefa’fu anni”

Beytullah’ı görünce üç defa tekbir ve tehlil getirir ve şu duayı okuruz.

“Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, her türlü övgü Allah’a mahsustur. Allah’tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Allah’ım! Bu senin evindir. Onu sen yücelttin, sen şereflendirdin, onu sen yaptın. Onun yüceliğini, şerefini ve değerini artır. Ya Rabbi! Onun değerini artıran, onu şereflendiren, ona saygı gösteren kimsenin şerefini, saygınlığını, heybetini şerefini, yüceliğini ve iyiliğini artır. Allah’ım! Sen selamsın ve selamet ancak sendendir. Bizi selametle yaşat ve selamet yurdun olan cennetine koy. Ey celal ve ikram sahibi Allah’ım! Sen her şeyden yücesin ve her şeyden üstünsün.”bilinen başka dualar da okunabilir.

Tavaf esnasında dünya ve Ahiret hayrı ile ilgili dualar çokça yapılır.

Umre Turu

Umre: İslam âleminde kutsal mekânların ziyaret edilmesi anlamına gelen ve Müslümanların önem verdikleri bir ibadet şeklidir.

Diyanet işleri, her yıl, sonunda umre turları için gerekli duyuru, hazırlık ve ön kayıtları yapmaktadır. Bu çerçevede hazırlanan tüm turlarda: hem süre, hem ücret ve hem de takvim itibariyle en uygun programların yapılmasına gayret göstermektedir. Hac ve umreyi peş peşe yapmak tavsiye edilmiştir. Hac organizasyonun da olduğu gibi umrede de: Yurt içi ve yurt dışında irşat, eğitim ve bilgilendirme seminerleri, uğurlama, karşılama, Mekke ve Medine’de hizmet verecek görevli istihdamı, sağlık ve irşat hizmeti gibi alanlarda gerekli önlemleri almaktadır.

Suudi Arabistan umre mevzuatına göre, umre mevsimi her yıl kameri aylardan 01 safer’de başlamaktadır. Vize gibi sistemlerin açılması, gerekli bir takım hazırlıkların tamamlanabilmesi bakımından, bu tarih her yıl biraz ileriye sarkmaktadır.

“Umre” kelimesi “imar” kelimesi ile aynı kökten türetilmiştir. Umre; kalbi imar etme, yıpranan yönlerini tamir etme seferidir. Kutsal topraklara yapacağımız bu yolculuk ile yüreklerimizi kirlerden arındırmayı, yeniden imar ve tamir etmeyi, manevi dünyamızda yeni birer pencere açmayı amaçlarız. Bu yolculuğun hayatımızda olumlu gelişmelere başlangıç olmasını dileriz.

“Haccı da umreyi de sırf Allah için tam olarak yerine getiriniz.”(bakara suresi-196.ayet)

“Umre ibadeti, diğer umre ile aradaki günahlar için bir keffarettir.” Hadis-i Şerif

Umre yapmak, Hanefi ve maliki mezheplerine göre sünnet, Şafii ve Hanbelî mezheplerinde farzdır.

Umreye gitmek isteyen vatandaşlarımız her yıl ilan edilen umre konaklama türlerinden tercih ettiği türe ait” banka kodu” ile Türkiye Diyanet Vakfı, hac ve umre muhasebe müdürlüğünce anlaşmalı bankalara açtırılan, umre kurumsal tahsilat hesabına (T.C Vakıflar bankası, T.C Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, T.C Halk bankası,Akbank A.Ş, Al Baraka Türk, Türkiye Katılım Bankası A.Ş ve Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş) ücreti yatırdıktan sonra kendisine en yakın il veya ilçe müftülüğünde ya da elektronik ortamda www2.diyanet.gov.tr adresinde “umre bilgi giriş proğramı”ın’dan yapabileceklerdir.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen turlar yıl, sonlarında açıklanıyor olup,kayıtlar il ve ilçe müftülükleri ile elektronik ortamda http:hac.diyanet.gov.tr adresinde yapılabilecek.