BAKANLIKLARARASI HAC VE UMRE KURULU

BAKANLIKLARARASI HAC VE UMRE KURULU

BAKANLIKLARARASI HAC VE UMRE KURULU

Hac ve umre seyahatleri ile ilgili işlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülmesine dair karar;

MADDE 7

1- (değişik: 23.10.2018-CK/201/1 md.) Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulu: Diyanet İşleri Başkanının başkanlığında, Hazine ve Maliye, İçişleri, Kültür ve Turizm, Sağlık, Ticaret, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarından birer bakan yardımcısı ile Dışişleri Banklığı ve Türkiye Seyahat Acenteleri birliğinin birer temsilcisinden oluşur.

2- Kurul, Başkanın daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Eşitlik halinde Başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır. Başkan bulunmadığı hallerde hac ve umreden sorumlu başkan yardımcısı kurula başkanlık eder. Kurulun sekretarya hizmetleri Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülür.

3- Hac ve Umre faaliyetlerine ilişkin temel esaslar ve stratejiler kurul tarafından belirlenir.

4- Kurulun görev ve yetkileri şunlardır;

a) Hac ve umrenin usulüne uygun olarak yerine getirilmesi ve sunulan hizmetin kalitesinin artırılması için yurt içinde yurt dışında alınması gerekli tedbirleri belirlemek.

b) Hac ve umre mevsimleriyle ilgili takvimi belirlemek.

c) Hac umre ile takvimi belirlemek.

ç) Hac ve umreye gideceklere verilecek malzemeleri ve niteliklerini tespit etmek.

d) Hacı adaylarının hangi usulle belirleneceğine karar vermek.

e) Hac ve umre düzenleyecek acentelerin Başkanlıkla imzalayacakları şartname ve sözleşme hükümleri ile esaslarını belirlemek.

f) (Değişik: 23.10.2018-CK/201/1 md.) Başkanlıkla ve hac ve umreye götüreceği vatandaşlarla yaptığı sözleşme hükümlerine uymayan, sözleşmede taahhüt ettiği hizmeti vermeyen veya eksik veren acenteye fiilin ağırlığına göre uyarma, kınama, kontenjan kısıtlaması, 1-3 yıl veya süresiz organizasyondan men, söz konusu acente yetkililerinin bir başka isim altında aynı hizmeti yürüten acentelerde acente görevlisi olarak görevlendirilmemesi müeyyideleri ile birlikte teminatlarından mahsup edilmek ve toplam teminatlarının,, % 10’undan az olmamak kaydıyla mali yaptırımlarla ilgili karar vermek.

g) Bu kararın 15 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen teminatları belirlemek.

h) Hacca gidecekler için konaklama türlerini, tavan ücretlerini ve ön kayıt ücretlerini belirlemek.

i) Hac ve umre seyahatine katılan vatandaşların eşyalarının taşınmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmek.

i) Mekke ve Medine’de kiralanacak bina ve otellerin nitelikleri ile bunların Harameyne olan mesafelerini belirlemek.

Benzer Konular: