Zemzem Suyunun Hikayesi

İbrahim (a.s), Allah’ın emri üzerine hanımı olan Hacer validemizi ve oğlu Hz.İsmail’i bugünkü Zemzem kuyusunun olduğu alana bıraktı. O tarihlerde Mekke’de yerleşim yeri yoktu. Dolayısıyla su da bulunmuyordu. Hz.İbrahim, hanımı ve oğlu İsmail için biraz hurma ve biraz su bırakarak oradan ayrılmıştı.

Yiyecek ve içeceğin bulunduğu bu yerde bulunmak, kalmak Hz.Hacer’i oldukça zorlamıştı. Fakat diğer taraftan kendilerinin oraya bırakılmasını emreden Cenab-ı Hak olduğuna göre bunu düşünmekte yersiz olacaktı. Rızk sahibi Allah olduğuna göre elbette kendilerinin de durumlarını bilmekteydi.

Bir zaman sonra Hz. İbrahim’in bırakmış olduğu su bitmişti. O günlerde henüz bebek olan Hz. İsmail ağlamaya ve su istemeye başlamıştı. Annesi bu durum karşısında ne yapacağını şaşırmıştı. Süt yoktu su da yoktu. Hz. İsmail’in ağlamalarına daha fazla dayanamayan Hz. Hacer, Safa Tepesine çıktı. Bu tepeden birini görebilmek amacıyla sağa sola bakınmaya başladı. Kimseyi göremeyince Safa ile Merve arasında koşturmaya başladı. Merve tepesine ulaştığında bir ses işitti. Zemzem kuyusunun yanında Hz. Cebrail’i görmüştü. Burada Hz. Cebrail kanadıyla rivayete göre de ayağıyla yeri kazıyordu. Suyun aktığını gören Hacer validemiz bu durum karşısında çok sevinmişti. Suyun aktığını gören validemiz Türkçe’de “dur , dur” anlamına gelen “zemzem” dedi. Su akmasın diye önüne set koydu ve havuz gibi bir yapı yaptı. Sudan alarak testisini doldurdu. Sudan içti ve Hz. İsmail’i emzirdi. Bu arada Cebrail (a.s), Hacer validemize hitaben:

“Sakın, helak oluruz, zarara uğrarız diye korkmayın. İşte şurası Beytullah’ın (Kabe’nin) yeridir. O beyti şu çocukla babası yapacaktır. Muhakkak ki, Cenab-ı Hak o işin ehlini zayi etmez” dedi.

Zemzem kuyusunun ortaya çıkma hikayesi bu şekildedir. Hacer validemiz suyun önünü esmeyip, set oluşturmasaydı su bir ırmak haline gelecekti. Hz. Muhammed (s.a.s) bir hadisinde şöyle demektedir:

“Allah, İsmail’in annesi Hacer’e rahmet etsin. O, Zemzem’i kendi haline bıraksaydı veya avuçlamasaydı; muhakkak Zemzem akar, bir ırmak olurdu.” (Buhari)

Zemzem, gıdalı ve mübarek bir sudur. Hacer validemiz ve Hz. İsmail uzun bir süre boyunca yemek yemeden sadece bu suyla idare edebildiler.

İhram Nedir?

İhram kelimesi üzerinde durduğumuzda, lügatta ihram kelimesi: “Ayaklar altına alınamayan bir hürmete girdi” anlamına gelen ahreme fiilinin mastarıdır.

İhrama girene “haram” denilmektedir ki bu ihrama girdiği manasındadır. İhrama giren kişiye ihramlı olduğu sürece muhrim adı verilmektedir.

Hac ya da umre yapacak bir müslümanın ilk yapacağı iş ihrama girmektir. İhrama girmek hac ya da umrenin şartlarından birisidir. İhram olmadan hac, umre gibi vazifeler yapılamaz.

Haccın şartlarından birisini oluşturan ihram normal, gündelik zamanda yapılması mübah olan bir takım davranışların, belirli bir süre kendisine yasaklanmasıdır. İhrama girme de denilmektedir. İhrama girmek için ilk olarak yapılması gerekenlerden birisi kişinin üzerine bürünülen havlu, benzeri türden dikişsiz kıyafet giyilmesidir. Halk arasında bu kıyafete ihram denilmektedir. Ancak ihram’ın tam karşılığı bu kıyafet değildir. Çünkü adabına göre ihrama girilmediği sürece sadece örtülere bürünme ile ihrama girmiş sayılmamaktadır.

İhrama Nasıl Girilir?

İhram’a girmenin iki unsuru vardır; niyyet ve telbiye… İkisinin de bir arada bulunması gerekmektedir. Bunlar yerine getirilmeden ihrama girilmiş sayılmaz. Telbiye yapılıp niyyet edilmezse ihrama girilmiş olunmaz. Hanefi fükahasına göre, niyyetle telbiyenin arasının açılamayacağını, ikisinin bir arada bulunması gerektiğine dikkat çekmiştir.

Husam-ı Şehid bu konuda ” İhrama niyet ile girilir fakat bu telbiye ederek olur. Nasıl ki namaza niyetle girilir fakat tekbir almak şartı iledir. Sadece tekbirle girilmez” hükmü mutemed kavil olarak beyan edilmiştir. Yani namaz kılacağımız zaman nasıl ki niyet ve tekbir ile başlanılıyorsa ihrama’a girmek de niyyet ve telbiye ile olmaktadır.

Niyet: Haccın şeklini kalben belirlemektir. Dil ile söylenmesi ise müstehaptır. Umre için yapılıyorsa niyette ona göre yapılmalıdır.

Umre için niyet şöyle yapılır:

“Allah’ım umre yapmak istiyorum. Bunu kolaylaştır ve kabul eyle”

Telbiye: (Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk, innel hamde ve’n-ni’mete leke ve’l mülk lâ şerike lek) demektir.
“Allah’ım! Davetine icabet ediyorum. Emrine boyun eğiyorum. Bütün varlığımla sana teslim oldum. Senin hiçbir ortağın yoktur. Tekrar tekrar davetine icabet ediyorum. Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet senindir mülk de senin. Senin hiçbir ortağın yoktur.”

Say Nedir?

Kabe’nin tavaf işleminden sonra yapılması en önemli görevlerden birisi de Safa ve Merve tepeleri arasında yapılan say’dır. Say, yedi şavt’tan meydana gelmektedir.

Say, Safa tepesinden başlamakta ve Merve tepesinde bitmektedir. Safa tepesinden Merve tepesine doğru 4 şavt, Merve tepesinden Safa tepesine ise 3 şavt bulunur. Say edilirken, yeşil direkler arasında Hervele ile yani burada insanın güçlü olduğu gösterilecek şekilde vakarla ve hızla koşarak geçilmektedir.

Safa tepesine gelen müslümanlar Kabe’yi Safa tepesinden selamlarlar. Kabe tıpkı Hacer-ül Esved’in selamlandığı gibi, ellerin omuz hizzasını biraz geçecek şekilde açılarak selamlanır.

Şüphesiz Safa ve Merve, Allah’ın işaretlerinden birisidir. Kim Kabe’yi hac ve umre niyetiyle ziyaret ederse bu iki tepeyi ziyaret etmelerinde bir mahsur yoktur. Kim bir iyiliğe başkası tarafından zorlanmadan sarılır ve kendinden yaparsa, hiç şüpheniz olmasın ki, Allah iyiliklerin karşılığını veren ve her şeyi gerçekten de hakkıyla bilendir.

Yukarıda yapılan duadan sonra Say’a niyet edilmektedir. Say için şöyle niyet edilir:

“Ey Allah’ım, Safa ve Merve arasında, 7 şavt olmak üzere, senin rızan için Hac Say’ı yapmak istiyorum. Onu bana kolay kıl ve benden kabul buyur.” (Umre yapanların Umre say’ı niyet etmeleri gerekmektedir)

Say’a, Allah ve Resulünün başladığı gibi başlamak, Rasulüllah’ın: Safa ve Merve ise Allah’ın alametlerinden birisidir. Allah’ın başladığı ile Say’a başlayınız buyruğunu yerine getirmek içindir. Bakara 158’te belirtildiği gibi İnnessafa vel Mervete… Ayet üzerinden zahirine göre sanki Say yapmanın bir ehemmiyeti yokmuş gibi bir his uyansa da, Ayet’in geliş nedeni ile kelimelerin anlamları iyice göz önüne alınması gerekmektedir.

Bu konuda Hanefiler, ayetin zahir manasının da hükme dahili için Say’ı farz derecesinden olmayan Vacip olan kabul ederler. İmam Şafii ve İmam Malik’e göre ise farz olarak kabul edilmiştir. Müslümanlar’ın Kabe’yi tavaf ettikten sonra Safa ve Merve arasında say etmeleri, ayetin indirilme sebebi olarak belirtilmektedir.

Cahiliye döneminde Safa tepesinde İsaf adında, Merve tepesinde ise Naile adında bir put bulunmaktaydı. Müşrikler yaptıkları her Say’da bunlara ellerini sürüp putlardan yardım dilerlerdi. Müminler’in putları temizlemesinden sonra Say işlemi gerçeğine uygun olarak yapılmaktadır.

Tavaf Nedir?

Tavaf kelime itibariyle bir şeyin etrafında dönmek, dolaşmak anlamına gelmektedir. İslam’da ise Kabe’nin etrafının yedi defa dönülerek yeri getirilen bir ibadettir ve haccı esaslarından birini oluşturmaktadır.

Kabe dönüşü sırasındaki her bir tura şavt adı verilir. Her tavaf ise yedi şavttan oluşmaktadır. Kabe’nin Hacerü’l Esved tarafından başlanılarak sağa doğru yapılarak başlangıç noktasına gelinmesiyle birlikte bir şavt tamamlanmış olur. Her şavtın başlangıcı için Hacerü’l Esved tarafına yönenilmektedir. Mümkünse el sürülerek öpülmekte yoksa karşıdan tekbirle eller kaldırılarak el sürme işareti yapılmaktadır. Buna istilam (selamlama) adı verilmektedir. İstilam ise Allah ile yapılan sözleşmeyi ve bu sözleşmeye olan bağlılığı bir temsil etmektedir. Tavaf için belirtilmiş bir saat yoktur. Gece, gündüz istenilen zaman aralığında yapılmaktadır. Tavaf esnasında tebir, tehlil ve salavat okunmaktadır. Tavaf işleminin bitiminde sonra haccın vaciblerinden olan iki rekat namaz kılınır.

Hac’da üç tavaf bulunmaktadır. Bunlar; kudüm, ziyaret ve veda(sadr) tavafıdır. Ayrıca bu tavaflar dışında isteğe bağlı olarak nafile ve umre tavafları da bulunmaktadır. Her tavafın farklı gayeleri vardır.

Tavaf Çeşitleri

Hac ile ilgili olan ve olmayan farz, sünnet, vacip, nafile başka tavaflarda bulunmaktadır. Fakat bunların vacipleri, sünnetleri, sıhhat şartları, yapılış şekilleri aynı olan tavaflardır. Hac’da kudüm, ziyaret, veda tavafı olmak üzere üç tavaf bulunuyordu. Umrede yapılan tavaf işlemine ise umre tavafı adı verilir. Hac ve umre ile ilgili olmayan başka tavaflar işe aşağıda açıklanmıştır:

 • Nezir Tavafı: Tavaf etmeyi adayan kişi, nezrini yerine getirmesi vacip olmaktadır. Bu işlem için belirli bir zaman belirlenmiş ise belirtilen zamanda, zaman belirlenmediği takdirde ise uygun bir zamanda adanmış olan tavaf yerine getirilmektedir.
 • Tahiyyetü’l Mescid Tavafı: Kişinin bir mescide girdiğinde kılması sünnet olan Tahiyyetü’l Mescid’in yerine Mescid’i Haram her girişinde hürmeten ve mescidin selamlamak için tavaf yapılması müstehaptır. Bu selamlama tavafı işlemine Tahiyyetü’l Mescid tavafı adı verilmiştir. Hac ya da umre gereğince yapılacak olan tavaf bu işlemin yerini tutmaktadır.
 • Tatavvu Tavafı: Mekke’de bulunulduğu zaman boyunca hac ve umreyle ilgili olarak yapılmış olan tavafların haricinde zaman buldukça yapılan nafile tavaflardır.

Kabe-i Muazzama Nedir?

Kabe-i Muazzama, Beyt-i Atik veya Türkçesiyle Kabe

Mekke’de bulunmakta olan ve yaklaşık küp şeklindeki bir ibadethanedir. İslam dininde ilk ve en kutsal mekan olarak kabul edilmektedir. Bu ibadethanenin etrafında Mescid-i Haram bulunmaktadır. Kur’an-ı Kerim’de Kabe’nin Hz.İbrahim ve oğlu İsmail tarafından inşa edildiği belirtilmektedir.

Dünya üzerinde yer alan tüm müslümanlar her nerede bulunurlarsa bulunsunlar namaz kılmak için kabe tarafına dönerek namaz kılmaktadırlar. Kabe’nin bulunduğu yöne kıble adı verilmiştir. İslam’ın beş temel şartlarından birini oluşturan hac ibadetinde Kabe, farz olan ziyaret tavafı ve vacip olan veda tavafı olmak üzere iki kere tavaf edilmektedir. Bunların dışarısında kalan tavaflar ile sünnet olarak kabul edilmektedir. Tavaf ise tepeden bakıldığında saat yönünün tersinden Hacerü’l Esved köşesinden başlanılarak Kabe’nin etrafında tam olarak 7 tur yürümektir. Tavaf esnasında dönülmekte olan her tura şavt adı verilir. Tavaf, umrenin şartları arasında bulunmaktadır.

Rabbimiz, Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur:

Allahü teala, Kabe’yi, O Beyt’i Haram’ı insanlar için diş işlerinde bir düzen ve dünyada cinayetten emin bir yer kıldı. (Maide suresi:97)

Kabe’i muazzamaya bakmak sevaptır. İlk görüldüğünde yapılan dualar kabul olunur. Peygamber Efendimiz (a.s) Kabe-i muazzamayı gördüğü zaman şöyle dua etmiştir:

“Ey Allah’ım! Bu beytin şerefini, saygısını, heybetini arttır. Hac ve umre yapanların da şerefini, din gayretini, azametini (büyüklüğünü) ve keremini (cömertliğini) ziyade et.” (Ezraki)

Kabe-i muazzama’nın ilk yapılışı; meleklerin de yardımıyla Adem (a.s) tarafından inşa edilmiştir. Nuh (a.s) döneminde yaşanan tufana kadar dönem dönem tamir işlemi uygulandı. Tufandan sonra, İbrahim (a.s) dönemine kadar yeri belirsiz olarak kalmıştı. İbrahim (a.s) oğlu İsmail (a.s) ile birlikte Allah’ın emriyle Kabe’i muazzama yeniden inşa edildi. İbrahim peygamberden sonra dönem dönem yakılıp tekrar inşa edilmiş olan Kabe-i muazzama, Hz.Muhammed (s.a.s) 35 yaşında iken 683 yılında Mekkeliler tarafından tekrar inşa edilmiştir.

Kabe-i muazzama dört köşe, taş yapıda ve 17 metre yüksekliktedir. Kuzey duvarı ölçüleri 8,8 m, güney duvarı ölçüleri 7 metre, doğu duvarı 11,9 metre, batı duvarı ise 12,8 metre uzunluğundadır. Doğu, güney duvarları arasında Hacer-ül esved taşı bulunmaktadır.

Ramazan Umre Fiyatları

Kutsal beldeler olan Mekke-Medine’ye gitmek her müslüman için önemlidir. Ramazanda umre turları ile bu imkanı değerlendirmek isteyenler için çeşitli program, paketler aşağıda verilmiştir. Bu programlar firmalara bağlı olarak değişiklik gösterir. Verilen ramazan umre fiyatları bilgilendirme amaçlıdır.

 • 1.Program:  Tam ramazan 34 gün/gece (30 gün Mekke, 4 gün Medine)

Ekonomik yakın yürüme mesafesi oteller:

2’li oda: 3200 dolar

3’lü oda: 2700 dolar

4’lü oda: 2200 dolar

Ekonomik servisli oteller:

2’li oda: 1850 dolar

3’lü oda: 1700 dolar

4’lü oda: 1600 dolar

 • 2.Program: Tam ramazan 32 gün/ gece (20 gün Mekke, 10 gün Medine)

Ekonomik yakın yürüme mesafesi oteller:

2’li oda: 2350 dolar

3’lü oda: 2100 dolar

4’lü oda: 1850 dolar

Ekonomik servisli oteller:

2’li oda: 1750 dolar

3’lü oda: 1650 dolar

4’lü oda: 1550 dolar

 • 3. Program: Kadir Gece Mekke 14 gün/gece (10 gün Mekke, 4 gün Medine)

Ekonomik yakın yürüme mesafesi oteller:

2’li oda: 2150 dolar

3’lü oda: 1850 dolar

4’lü oda: 1600 dolar

Ekonomik servisli oteller:

2’li oda: 1400 dolar

3’lü oda: 1300 dolar

4’lü oda: 1200 dolar

 • 4. Program: Kadir Gece Medine 14 Gün/ Gece

Ekonomik yakın yürüme mesafesi oteller:

2’li oda: 1450 dolar

3’lü oda: 1350 dolar

4’lü oda: 1250 dolar

Ekonomik servisli oteller:

2’li oda: 1300 dolar

3’lü oda: 1250 dolar

4’lü oda: 1200 dolar

 • 5. Program: Ramazan İlk 10 Mekke 14 Gün/ Gece (10 gün Mekke, 4 gün Medine)

Ekonomik yakın yürüme mesafesi oteller:

2’li oda: 1750 dolar

3’lü oda: 1600 dolar

4’lü oda: 1450 dolar

Ekonomik servisli oteller:

2’li oda: 1450 dolar

3’lü oda: 1350 dolar

4’lü oda: 1250 dolar

Fiyatlarda, belirtilen programlarda, odalarda kişi başı fiyatları verilmiştir.

Bebek ve Çocuk Ücretleri

 • 00-02 yaş arası çocuklar: Yataksız- 200 dolar
 • 03-06 yaş arası çocuklar: Yataksız- 800 dolar
 • 07-11 yaş arası çocuklar: Yataksız- 800 dolar + %50 yemek ücreti
 • 07-11 yaş arası çocuklar: Yataklı- Yetişkin programlarına göre 100 dolar indirimli

Fiyata Dahil Olan Hizmetler

 • İstanbul lokasyonlu gidiş-dönüş ekonomik sınıf uçak bileti
 • Mekke- Medine’de belirtilmiş olan otellerdeki konaklamalar
 • 4-5 yıldızlı programlarda açık büfe sahur ve iftar hizmetleri
 • Ekonomik programlarda tabldot sahur ve iftar hizmetleri
 • Lüks klimaları otobüsler ile birlikte Mekke-Medine Havalimanlarına gidiş-geliş transfer hizmetleri
 • Lüks klimalı otobüsler ile birlikte Mekke-Medine ara geçiş transfer hizmetleri
 • Lüks klimalı otobüsler ile birlikte Mekke-Medine ziyaretlerinin sağlanması
 • Suudi Arabistan Vize, DİB işlemleri
 • Rehberlik hizmetleri
 • Seyehat sağlık sigortası
 • Tercih edilecek firmalara bağlı olarak değişen çeşitli hediyeler (valiz, el çantası, zemzem suyu gibi)

Ödeme İşlemleri

 • Yapılacak tur firmasına göre değişmekle birlikte, kayıt esnasında ödemenin yarısı alınır. Kalan bakiye ise gidiş tarihinden en geç 1 hafta öncesinde ödenmesi beklenmektedir.

Umre Kıyafetleri

Umreye gidecek insanlar için umre kıyafetleri ve umrede giyilecek giysiler bunların kullanım şekilleri oldukça önemlidir.

Umre kıyafetleri denilince hemen akla yakası kapalı, etek boyları ve kolları uzun bol kıyafetler gelmektedir. Yapılacak yolculukta kıyafetin modeli kadar kumaşın organik iplikler ile dokunmuş olması da önemlidir. Çoğu giyim firmaları ise bu detayı unutmaktadır. Leke tutmayan, ter kokusunu gideren, zor kırışan ve ısı konusunda hassas kıyafetler üreten firmaları bulmak önemlidir. İnsanların bazı dönemlerinde gündelik yaşamından farklı giyim stili, özel giysilere ihtiyaç duymaktadırlar. Günlük yaşamda kullanılmayan ve bu günlere özel olarak tasarlanan kıyafetleri bulmak ve seçmek önemlidir. Örneğin; umre gibi inançları gereği insanların yapmış oldukları yolculuklarda kıyafetlerin kişileri rahat ettirmeleri gerekmektedir. Yapılan bu yolcukta kıyafetin rahatsız edici olmaması ve temizliğine dikkat  edilmelidir. Umre yolculuğunda, kıyafetlerde bol ve uzun ölçülerin aranması kadar kıyafetin organik iplikler ile yapılması da sağlıklı bir yolculuk için gereklidir.

Erkekler için ihram, 2 parçalı olan dikişsiz havludan oluşmaktadır. Umreye niyet ettikten sonra ihrama girince artık üzerinde dikişli kıyafetin bulunmaması gerekmektedir.

Bayanlar için; özellikle bir ihram kıyafeti yoktur. Üzerlerine uygun olarak istedikleri bir kıyafet ile ihram için niyet etmeleri yeterli olmaktadır.

Umre kıyafetleri erkekler için umreye gitmeden önce sadece ihram giyileceği ve başka kıyafetlere ihtiyaç yokmuş gibi gelmektedir. Fakat umre genel olarak maksimum birkaç defa yapılabildiği için kalan diğer zamanlarda normal kıyafetlere ihtiyaç duyulacaktır. Özellikle üst kıyafetleri çokça almakta fayda vardır. Sıcak bir şehirde, ince gömlek ya da t-shirt gibi üzerinize uygun kıyafetler alınız. Hac malzemeleri satılan dükkanlarda bulunan şile bezi kıyafetlerinden de satın alabilirsiniz. Ve ihtiyacınız olacak kadar ince pantolonu yanınızda bulundurmaya gayret edin.

Umre kıyafetleri bayanlar için de seçilecek kıyafetler arasından ferace uygun olacaktır. Bunun yanı sıra içine giyilecek olan bluz, body, t-shirt gibi kıyafetleri de çokça yanlarında bulundurmalarında fayda vardır. Bayanlar için diğer bir seçenekte, hac malzemeleri satan dükkanlardan pantolon-gömlek ince takımlarını alarak umreye gitmektir. Kıyafetlerinizi gitmeden evvel buradan temin etmeniz zaman ve tercih bakımından daha iyi olabilir.

En Ucuz Umre Turları

Umre turları kapsamında birçok firma kampanyalı turları düzenlemektedir. Özellikle Mısır ve Ürdün aktarmalı turların fiyatları oldukça uygundur. İşte en ucuz umre turları:

GÜN: 14 GECE GÜN

Gidiş: İstanbul- Amman

İki kişilik odada kişi başı: 990 dolar

Üç kişilik odada kişi başı: 920 dolar

Ara transfer: Medine- Mekke

Dört kişilik odada kişi başı: 845 dolar

Dönüş: Cidde-Amman-İstanbul

Mekke Otel: Fatih Plaza (3100 m.) 10 Gece

Medine Otel: Normal Tip (400-500 m.) 4 Gece

GÜN: 15 GECE GÜN

Gidiş: İstanbul- Amman

İki kişilik odada kişi başı: 990 dolar

Amman- Cidde Üç Kişilik odada kişi başı: 920 dolar

Ara transfer: Medine-Mekke

Dört kişilik odada kişi başı: 845 dolar

Dönüş: Cidde-Amman-İstanbul

Mekke Otel: Fatih Plaza (3100 m.) 11 Gece

Medine Otel: Normal tip (400-500 m.) 3 Gece

Çocuk Ücretleri:

 • 00-02 yaş arasındaki çocuklar: 200 dolar
 • 02-06 yaş arasındaki çocuklar (yataksız): 700 dolar
 • 06-11 yaş arasındaki çocuklar (yataksız): 890 dolar

11 yaşını tamamlamış olan çocuklar yetişkin sınıfına dahil edilmektedir. Belirtilmiş olan uçak ücretleri sadece uçak biletini içermiş olup anne, baba ile birlikte yataksız konaklamalarda geçerlidir. En ucuz umre turları kapsamında 02-11 yaş aralığında bulunan çocuklar için aileler yatak talep etmeleri halinde normal tur programı kapsamına göre, 150 dolar indirim yapılmaktadır.

Önemli Hususlar:

 • Umre turlarında yolcuların genellikle kişi başı 30 kg. yük hakkı bulunmaktadır. Fazla olan yüklerde firmalar sorumluluk kabul etmemektedir.
 • Gidiş-dönüş seferlerinde kaybolan eşyaların olması durumunda, uçakların rötar yapması durumunda havayolları sorumlu olup tur organizasyon şirketleri gerekli ilgiyi göstermektedirler.
 • Otellerde odaların içerisinde bulunan buzdolablarındaki içeceklerden, yemeklerle birlikte alınan ekstra içecekler, oda üzerinde yapılan yurtdışı görüşmeleri gibi ekstra masraflar belirtilen ücretlere dahil olmamaktadır.
 • En ucuz umre turları ile yapılan uçuşlar tarifeli veya ekstra uçak seferleri ile gerçekleştirilmektedir.
 • Umre mevsiminde sağlık hizmetleri Arabistan’da yer alan devlet hastaneleri tarafından ücretsiz olarak karşılanmaktadır. Misafirlerin sürekli kullandıkları ilaçları yanlarına almaları önemle tavsiye edilir. Özel poliklinik ve hastane gibi hizmetler ücretli olmaktadır.
 • Otelde konaklama için uçağınız gece bile gelmiş olsa giriş saati sabit olarak 15.00 kabul edilmektedir. Otellerden çıkış saati 12.00’tir.
 • Otel odaları genel yapı olarak 2 kişilik olarak planlanmakta olup istenilen ekstra üçüncü kişi için verilen yataklarda aynı konforun bulunması zor olmaktadır.
 • Uçakların kalkış saatlerinden en az 3 saat önce havalimanında yer almak gerekmektedir.

Mekke Otelleri- Durrat Mina Hotel

Mekke’de yer alan Durrat Mina Hotel, Um AlQura Üniversitesi’ne 2,6 km. uzaklıkta bulunmaktadır. Odalar ücretsiz WİFİ ve klimalar ile donatılmıştır.

Tüm odalar uydu Tv hizmeti bulunur. Her odada ayrıca küvetli özel bir banyo bulunmaktadır.

Otelin içerisinde kuaför hizmeti verilmektedir.

Mekke otelleri içerisinde yer alan Durrat Mina Hotel, Safwah Kulesi, Ebrac El Beyt Kuleleri’ne 3.1 km.uzaklıkta bulunur. En yakın havalimanı Taif Bölgesel Havalimanı 72 km.uzaklıktadır.

Toplam oda sayısı: 130

Tesisin Özellikleri:

 • Ortak mutfak
 • Ücretsiz Wifi
 • Ücretsiz otopark
 • 24 saat açık resepsiyon hizmeti
 • Hızlı check-in/check-out
 • Pantolon presi
 • İş merkezi
 • Kuaför/güzellik salonu
 • Hediyelik eşya dükkanı
 • Evcil hayvan yasaktır.
 • Odalarda sigara içilmez.
 • Engelli misafirlere olanaklar
 • Aile odaları
 • Asansör
 • Klima
 • Isıtma sistemleri
 • İngilizce-Arapça

Check-in: 07.00-00.00 arası

Check-out: 14.00-15.30 arası

 • Otel her yaştan çocuklara hizmet vermektedir. İlave yatak isteniliyorsa 12 yaş altı çocuklara gecelik olarak SAR 20 ücret alınmaktadır. İlave yatak isteniliyorsa 12 yaş üzeri çocuklarda ve bütün yetişkinlerde SAR 20 ücret alınmaktadır. Bir odaya en fazla 1 yatak ilave edilebilir. Yapılan her türlü ilave yatak veya bebek karyolası için otel tarafının onayı gereklidir. Oluşan ilave ücretler otomatik olarak toplam ücretlendirmeye dahil edilmez konaklama esnasında ayrı olarak ödeme yapılır. Otel de sadece nakit ödemeler kabul edilmektedir.