Hacca Niyet Nasıl Yapılır?

HAC

“Orada apaçık ayetler ve İbrahim makamı vardır. Kim oraya girerse o güvenliktedir. Ona bir yol bulup güç yetirenlerin ev’i (Kâbe’yi) haccetmesi, Allah’ın(c.c) insanlar üzerinde hakkıdır. Kim de inkâr ederse, şüphesiz Allah âlemlere karşı muhtaç olmayandır.”(Al-i İmran-97)

Hac ibadeti dinen zengin kabul edilen ve başka bazı şartları yerine getirebilmeye güç yetiren her Müslüman’a ömründe bir defa olmak üzere yapılması Allah(c.c) tarafından emredilen ve İslam’ın beş şartından biri olan farz ibadetidir.

Hac her yıl zilhicce ayının onunda Arafat meydanında başlar, Kâbe’de yapılan veda tavafı ile son bulur.

YÜKÜMLÜLÜK ŞARTLARI

Hac ibadetiyle yükümlü olmak için, genel olarak bütün yükümlülükleri de öngören Müslümanlık, akıl ve buluğ şartı yanında, ayrıca hac yapmaya bedeni ve mali imkânlarında yeterli olması da şarttır.

Hac, sadece Kâbe ve civarında belirli günlerde eda edilen bir ibadet olduğu için hac yükümlülüğü bedeni ve mali imkânların yeterli olması şartına bağlanmıştır. islam dini, diğer mükellefiyetlerde olduğu gibi, hac ibadetinde de mükellefin durumunu dikkate almış ve ona göre güç ve imkânlarının üzerinde bir yük yüklememiştir.

İstitaat denilen yapabilme güç ve imkânı, hac yolculuğuna çıkacak kişinin gidip dönünceye kadar kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimlerini sosyal seviyelerine uygun olarak sağlayacak mali güce ve hac için yeterli zamana ve mali güce sahip olması anlamına gelmektedir.

HACCIN EDASININ ŞARTLARI

A-Sağlıklı olmak.

B-Yol güvenliği.

C-Arızı bir engelin bulunmaması.

D-Kadınlara özel iki şart.

HACCIN GEÇERLİLİK ŞARTLARI

İhram: sözlükte haram etmek, kendini mahrum bırakmak anlamına gelir. Hac ve umre yapmaya niyet eden kişinin, diğer zamanlarda mubah olan bazı fiil ve davranışları belirli bir süre için, yani hac ve umre bitinceye kadar kendi nefsine haram kılmasıdır.

İhramın iki rüknü vardır.

  • Niyet
  • Telbiye

Bunlardan birini terk eden kimse ihrama girmiş olmaz.

NİYET

Hac veya umre yapmaya karar vermek ve hangisini yapacaksa onu belirlemekle olur. Niyeti dil ile ifade etmek de müstehaptır.

Bir kimse Kâbe’yi, civarında ki kutsal yerleri ziyaret amacıyla ihrama girdiği zaman hacca mı, yoksa umreye’mi, yoksa ikisine birden mi olduğunu belirtmesi gerekir. İhrama girdikten sonra, iki rekât namaz kılınır. Kılınan bu namazdan sonra hacca niyet: “Allahümme inni üridül hacce feyessirha vetegabbelha mini.”

“Allah’ım senin rızan için haccımı yapmak istiyorum. Hac’cımı bana kolay kolaylaştır ve benden kabul buyur.”

Benzer Konular: