Başkası İçin Tavaf Yapılır Mı?

Ölü ya da hayatta olsun başkası adına hac ve umre yapılarak sevabı bunlara bağışlanabilir. Başkası adına yapılacak nafile hac ve umre için, vekilin ehil olması ve adına haccettiği kimse için niyet edip ihrama girmesi yeterlidir.

İbadetler yalnız bedenle, yalnız mal ile veya hem beden hem de mal ile yapılanlar olmak üzere üçe ayrılır.

1.Namaz, oruç, itikâf gibi sadece bedenle yapılan ibadetlerde vekâlet mutlak olarak caiz değildir. Hiç kimse başkası adına, onun yerine oruç tutamaz, namaz kılamaz.

2.Zekât, kurban, sadaka gibi yalnız mal ile yapılan ibadetlerde vekâlet, mutlak olarak caizdir. Bir kimse zekâtını bizzat verebileceği gibi, kendi adına vermek üzere başkasını vekil de edebilir.

3.Hac gibi hem bedeni hem de mali ibadetlerde ise, yükümlünün bizzat edadan aczi halinde vekâlet caizdir. Aksi halde caiz değildir:

Ölüm, yaşlılık, devamlı hastalık, kadınların birlikte yolculuk mahremlerinin bulunmayışı gibi nedenlerle bizzat haccedemeyecek kişilere vekâleten yapılan hac, onlar adına yapılmış olur. Bu durumda olan kişiler üzerlerine farz olan haccın bedelini ödeyerek hac yaptırmaları gerekir. Yapılacak hac ile bu kişilerin hac borçları eda edilmiş olur.

Üzerlerine hac farz olduğu halde, kendileri hac görevini yapamayanlar, bedel de ödemeden vefat eden kişilerin, kendi yerlerine hac edecek kişi adına vasiyet etmeleri gereklidir. Bırakacakları mirasın üçte biri, bedel gönderilecek kişinin masrafını karşıladığı halde mirasçılar bedel vermezlerse Allah katında sorumlu olurlar. Eğer, miras masrafı karşılamıyorsa ya da bu konu da vasiyet yoksa mirasçılar sorumlu olmazlar.

Bir rivayete göre: Has’am kabilesinden bir kadın peygamberimize(s.a.v) gelerek, babasının binek üzerinde duramayacak kadar yaşlı olduğunu söylemiş ve kendisinin onun adına haccedip edemeyeceğini sormuş. peygamberimiz(s.a.v)de buna izin vermiştir.(Buhari,hac,1: Müslim,hac,407).

Şafiilere göre ise, üzerine farz olduğu halde haccetmeden vefat eden kişinin, bu konuda vasiyeti olmasa ve mirasının üçte biri hac masrafını karşılamasa bile, mirasçılar mirasın tamamı ile onun adına haccetmek veya ettirmekle yükümlüdür.

Peygamber Efendimiz (sallalahu aleyhi ve sellem) haccı diğer kul borçlarına benzetmiş ve Allah hakkının ödenmeye daha layık olduğunu ifade etmiştir.(Buhari,cezaüs-sayd,22)

Umre Organizasyonu

Umre: İslam âleminde kutsal mekânların ziyaret edilmesidir.

Umre, Müslümanların büyük önem verdikleri bir ibadet şeklidir. Her yıl binlerce hacı adayı umre ve Kâbe için başvuru da bulunurlar.

Umreye gitmek isteyen vatandaşlarımız, Her yıl ilan edilen,umre konaklama türlerinden, tercih ettiği türe ait (banka kodu) ile Türkiye Diyanet Vakfı, hac ve umre muhasebe müdürlüğünce anlaşmalı bankalara, açtırılan umre kurumsal tahsilât hesabına, ücreti yatırdıktan sonra, kendisine en yakın il ve ilçe müftülüğünde,ya  da elektronik ortamda (www2.diyanet.gov.tr). Adresinde umre bilgi giriş programından yapabileceklerdir.

Umre, Müslümanların Kâbe’yi hac mevsimi dışında ziyaret etmelerine denir. Umre ziyaret demektir. Fıkhı tanımı, hac gibi bir zamana bağlı olmadan ihrama girerek Kâbe’yi tavaf, sa’y etmek, traş olmaktır.

Suudi Arabistan umre mevzuatına göre, umre mevsimi her yıl kameri aylardan 01 saferde başlamaktadır. Vize ile ilgili sistemlerin açılması, gerekli bir takım hazırlıkların tamamlanması bakımından bu tarih her yıl biraz ileriye sarkmaktadır.

Umre turları için, Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan açıklama da, yılsonunda, gerekli duyuru, hazırlık ve ön kayıtları bu doğrultuda yapılmaktadır. Bu çerçevede hazırlanacak tüm turlarda: hem süre, hem ücret ve hem de takvim itibariyle en uygun programların hazırlanmasına gayret edilecektir. Hac organizasyonunda olduğu gibi, umrede de yurt içi ve yurt dışında irşat, eğitim ve bilgilendirme seminerleri, uğurlama, karşılama, Mekke ve Medine de hizmet verecek görevli istihdamı, sağlık ve irşat hizmeti gibi alanlarda gerekli önlemler alınacaktır.

Müracaatlarını yaptıktan sonra, müftülüklerden alacakları umre kayıt formunu iki nüsha halinde doldurarak aşağıdaki belgeler ile ilgili müftülüğe teslim etmek gerekmektedir.

Kayıt için gerekli belgeler:

1.Katılacağı tur tarihi itibariyle geçerlilik süresi en az bir yıl olan çipli pasaport.

2.Ücretin yatırıldığını gösterir banka dekontu.

3.45 yaşından küçük olup eşleriyle birlikte gidecek bayanlardan evlenme cüzdanı fotokopisi.

4.45 yaşından küçük hanımlar ile18 yaşından küçük erkeklerden birinci derece erkek akrabasıyla gidecek olanlardan refakat belgesi(vukuatlı nüfus kayıt örneğinin aslı) birinci derecede akrabası olmayanların ise, örneğini müftülükten temin edecekleri noterden alınacak muvafakatname ve taahhütname(bu belge Suudi Arabistan büyükelçiliğinden-konsolosluğundan vize almak için gereklidir.)

En İyi Umre Turları

Umre: İslam âleminde kutsal mekânların ziyaret edilmesi anlamına gelen, Müslümanların çok önem verdiği,, bir ibadet şekli. Her yıl binlerce hacı adayı, umre ve hac için başvuruda bulunmaktadır.

Her yıl sonunda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, organize edilen turlarda: hem süre, hem ücret ve hem de takvim itibariyle en uygun programların hazırlanması için gayret edilmektedir. Hac ve umreyi peş peşe yapmak tavsiye edilmektedir. Hac organizasyonunda olduğu gibi umrede de, yurt içi ve yurt dışında irşat, eğitim ve bilgilendirme seminerleri, uğurlama, karşılama, Mekke ve Medine’de hizmet verecek görevli istihdamı, sağlık ve irşat hizmeti gibi alanlarda gerekli önlemler alınmaktadır.

Suudi Arabistan umre mevzuatına göre, umre mevsimi her yıl kameri aylardan 01 safer’de başlamaktadır. Vize ile ilgili sistemlerin açılması, gerekli bir takım mevzuatların tamamlanabilmesi bakımından, bu tarih hemen her yıl biraz ileriye sarkmaktadır.

Umreye gitmek isteyen vatandaşlarımız, her yıl ilan edilen umre konaklama türlerinden tercih ettiği türe ait, banka kodu ile Türkiye Diyanet Vakfı hac ve umre kurumsal tahsilât hesabına, ücreti yatırdıktan sonra, kendisine en yakın il veya ilçe müftülüğünde yada “elektronik ortamda www2.diyanet.gov.tr.” adresinde,”umre bilgi giriş program”ından yapabileceklerdir.

Müracaatlarını yaptıktan sonra, müftülüklerden alacakları umre kayıt formlarını iki nüsha halinde doldurarak aşağıda ki belgeler ile bir nüshasını ilgili müftülüğe teslim edeceklerdir.

1.Katılacağı tur tarihi itibariyle geçerlilik süresi en az bir yıl olan çipli pasaport.

2.Ücretin yatırıldığını gösterir banka dekontu.

3.45 yaşından küçük olup eşleriyle birlikte gidecek bayanlardan evlenme cüzdanı fotokopisi.

4.45 yaşından küçük hanımlar ile 18 yaşından küçük erkeklerden birinci derece erkek akrabasıyla gidecek olanlardan, refakat belgesi(vukuatlı nüfus kayıt örneğinin aslı.),birinci derecede akrabası olmayanların ise, örneğini müftülükten temin edecekleri noterden alınacak muvafakat name ve taahhütname.(bu belge Suudi Arabistan büyükelçiliğinden-konsolosluğundan vize almak için gereklidir.)

45 yaşından küçük hanımlar ile 18 yaşından küçük erkeklerden umreye birinci derece erkek akrabası ile gitmeyenlerin umre kayıt ücretlerini kayıt yaptıracakları il veya ilçe müftülükleri ile görüştükten sonra yatırmaları gerekmektedir. Aksi takdirde umreye gidememe durumu söz konusu olabilir.

Umre yolcuları ücretin yattığına dair banka dekontu’nu ibraz etmek suretiyle yanlarında bulundurmalıdır.

Tavaf Namazının Hükmü

Tavaftan sonra iki rekât namaz kılınır. Bu namazın kılınış şekli, sabah namazı gibidir. İlk rekâtta Fatiha süresi ile kafirün, ikinci rekâtta ise Fatiha süresi ile ihlâs süresi okunur.

Bu namazı Hz.ibrahim.’in makamına yakın bir yerde kılmak vaciptir. Makamın sağında yâda solunda değil de, arkasında kılmalıdır. Eğer makamın yakınında ve arkasında kılmak mümkün olmazsa, bu namazı makamın sağında veya solunda, hem de uzağında ve arkasında kılmak ihtiyata daha uygundur. Hiç birini yapamıyorsa mescidin neresinde mümkün olursa orada kılmalıdır. Makbul olan ve ihtiyata daha uygun olanı daha sonra sa’y zamanı daralıncaya kadar makama yakın arkasında kılması, mümkün ise yeniden kılmasıdır.

Tavaf namazının vacip olduğunu bildiği halde kasıtlı olarak onu kılmayan her ihramlının haccı ihtiyaten batıldır.

Tavaftan sonra ihtiyat gereği tavaf namazı çabuk kılınmalıdır. Yani geleneğe göre tavaf ile namazı arasında ara verilmiş sayılmamalıdır.

Tavaf namazı unutulursa, tavaftan sonra yapılan ameli(sa’y gibi)bitirdikten sonra hatırlarsa tavaf namazını yerine getirmelidir. Diğer amelleri yeniden yapması iyi olmakla birlikte vacip değildir. sa’y sırasında hatırlarsa onu kesip makamın arkasında namazı kıldıktan sonra, döner sa’yı kaldığı yerden devam eder tamamlar.

Eğer ki namaz kılmadığını Mekke den çıktıktan sonra hatırlarsa, geri dönmesi zahmet ve meşakkate yol açmazsa geriye dönmeli, namazı kılmalıdır. Şayet çok meşakkatli olacaksa nerede hatırlarsa orada namazını kılmalıdır. Onu kılmak için Mekke’ye dönmesi vacip değildir.

Şer-i hükmü bilmeyen kimse, hükmü unutan hükmündedir. Hükmü bilmediği durumda ise, kusurlu olup olmaması arasında bir fark yoktur.

Üzerine tavaf namazı vacip olan bir kimse ölürse, büyük oğlu için, kaza namazı hükümlerindeki söylenen şartlar uygun ise bu namazı onun yerine oğlunun kılması vaciptir.

Namaz kılan kişinin kıraati yanlış olursa, büyük bir bölümünü doğru okuduğu halde kıraatini tam olarak düzeltemiyorsa, bu şekilde namazı kılması yeterli olur. Ama büyük bir bölümünü doğru olarak okuyamıyorsa, ihtiyaten hem okuyabildiği kadarını okumalı hem de, Kuran’ın diğer ayetlerinden doğru okuyabildiği kadarını okumalıdır. Eğer Kuran’ın diğer bölümlerinden de bir miktarı doğru olarak okuyamıyorsa tesbih okumalıdır.

Bu sözler Fatiha süresi ile ilgilidir. Ondan sonraki süreyi okumaya gelince, okumasını bilmeyen ve öğrenemeyen kimsenin onu okuması vacip değildir. Bu hüküm kusurlu da olsa, kıraati doğru olarak okuyamayana  aittir .

Umre Turu

Umre: İslam âleminde kutsal mekânların ziyaret edilmesi anlamına gelen ve Müslümanların önem verdikleri bir ibadet şeklidir.

Diyanet işleri, her yıl, sonunda umre turları için gerekli duyuru, hazırlık ve ön kayıtları yapmaktadır. Bu çerçevede hazırlanan tüm turlarda: hem süre, hem ücret ve hem de takvim itibariyle en uygun programların yapılmasına gayret göstermektedir. Hac ve umreyi peş peşe yapmak tavsiye edilmiştir. Hac organizasyonun da olduğu gibi umrede de: Yurt içi ve yurt dışında irşat, eğitim ve bilgilendirme seminerleri, uğurlama, karşılama, Mekke ve Medine’de hizmet verecek görevli istihdamı, sağlık ve irşat hizmeti gibi alanlarda gerekli önlemleri almaktadır.

Suudi Arabistan umre mevzuatına göre, umre mevsimi her yıl kameri aylardan 01 safer’de başlamaktadır. Vize gibi sistemlerin açılması, gerekli bir takım hazırlıkların tamamlanabilmesi bakımından, bu tarih her yıl biraz ileriye sarkmaktadır.

“Umre” kelimesi “imar” kelimesi ile aynı kökten türetilmiştir. Umre; kalbi imar etme, yıpranan yönlerini tamir etme seferidir. Kutsal topraklara yapacağımız bu yolculuk ile yüreklerimizi kirlerden arındırmayı, yeniden imar ve tamir etmeyi, manevi dünyamızda yeni birer pencere açmayı amaçlarız. Bu yolculuğun hayatımızda olumlu gelişmelere başlangıç olmasını dileriz.

“Haccı da umreyi de sırf Allah için tam olarak yerine getiriniz.”(bakara suresi-196.ayet)

“Umre ibadeti, diğer umre ile aradaki günahlar için bir keffarettir.” Hadis-i Şerif

Umre yapmak, Hanefi ve maliki mezheplerine göre sünnet, Şafii ve Hanbelî mezheplerinde farzdır.

Umreye gitmek isteyen vatandaşlarımız her yıl ilan edilen umre konaklama türlerinden tercih ettiği türe ait” banka kodu” ile Türkiye Diyanet Vakfı, hac ve umre muhasebe müdürlüğünce anlaşmalı bankalara açtırılan, umre kurumsal tahsilat hesabına (T.C Vakıflar bankası, T.C Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, T.C Halk bankası,Akbank A.Ş, Al Baraka Türk, Türkiye Katılım Bankası A.Ş ve Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş) ücreti yatırdıktan sonra kendisine en yakın il veya ilçe müftülüğünde ya da elektronik ortamda www2.diyanet.gov.tr adresinde “umre bilgi giriş proğramı”ın’dan yapabileceklerdir.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen turlar yıl, sonlarında açıklanıyor olup,kayıtlar il ve ilçe müftülükleri ile elektronik ortamda http:hac.diyanet.gov.tr adresinde yapılabilecek.

Umre Tavaf Niyeti

Umre: Belli bir vakit’e bağlı olmaksızın, usulüne göre ihrama girdikten sonra Kâbe’yi tavaf edip safa ile Merve arsında say etmek demektir. tavaf ve sa’y’ dan  sonra traş olunur ve ihramdan çıkılır.

Bulunulan yerin durumuna göre, mikad sınırında veya harem bölgesi dışında usulüne göre ihram’a girilir. Elbise çıkartılır,iki parçadan oluşan dikişsiz ve beyaz olan örtüyü giyinir.

“Allahümme inni uridü’l-umrete feyessir-ha li ve tekabbelha minni” “Allah’ım! Ben umre yapmak istiyorum, onu bana kolaylaştır ve onu benden kabul buyur.”diye niyet edilir.

Sonra,”lebbeyk allahümme lebbeyk…”diye telbiye’de bulunulur. Yolculukta da telbiye getirmeye devam edilir.

Mekke’ye girilince, umre için tavafta bulunup, bildiğimiz gibi Kâbe etrafında yedi kere dolaşırız. Her tur da hacer-i esved selamlanır. İlk üç şavt’ta hızlı olunur, tekbir getirilir.

Tavaftan sonra safa ile Merve arsında sa’y edilir. Bundan sonra ise saçlar kesilir veya kısaltılır, umre tamamlanır. Kâbe tavaf edilir. İstediği elbiseyi giyebilir.

İhramda haram olan şeyler helal olur.

Safa ile Merve arasında yedi defa yürümek, saçları traş etmek ya da kısaltmak umrenin vaciplerindendir.

Umrenin şartları, haccın şartları gibidir. Fakat umre için belli bir vakit gerekli olmadığından, bu durum da ihram da umrenin bir şartıdır.

Umre tavafına başlarken:”Ya ilahi ben aziz ve celil olan yüce Allahın rızası için beyt-i haramını umre niyeti ile yedi defa tavaf etmek istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve onu benden kabul buyur diye dua edilir.

Hacer-i esved’in bulunduğu köşeden tavafa başlanır. Beyt-i muazzam sola alınarak beyt-i muazzamın kapısına doğru sağa gidilmek suretiyle tur yapılır. Böylece her tur hacer-i esved’in bulunduğu köşeden başlar orada son bulur. Bu turların her birine şavt denir. Bu şekilde yedi şavt da tamamlanmış olur.

Tavafa başlarken, ya da tavaf esnasında hacer-i esved önünden geçerken ona yönelip namazda durur gibi tekbir ve tehlil getirerek mübarek taşa eller kaldırılır veya sürülür. Mümkün ise öpülür. Eğer ki bunları yapmak mümkün değilse el sürer gibi işaret yapılır.

Tavaftan sonra makamın gerisinde iki rekât namaz kılınır. Buna sünnet diyenler olduğu gibi vacip de diyenler vardır.

Umre Nerede Yapılır?

Umre yapmak isteyenler, gereken hazırlıkları yaparlar ve iki rekât namaz kıldıktan sonra ”Allah’ım” senin rızan için umre yapmak istiyorum. Bunu kolaylaştır ve kabul eyle.” diye niyet edip telbiye getirerek ihrama girerler. Bu şekilde ihrama girdikten sonra Kâbe’yi usulüne göre tavaf ederler. Safa ile Merve arasında say yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkarlar. Böylece umre tamamlanmış olur. Umre için belirli bir zaman olmayıp, senenin her mevsiminde yapılabilir.

İHRAM NEDİR?

İhram, umreye niyet eden kişinin, normal zamanlarda işlenmesi mubah olan bazı fiil ve davranışları, belirli bir süre zarfında kendisine yasaklamasıdır. Buna ihrama girme denir. İhrama niyet ve telbiye ile girilir. Niyet ile telbiye ihramın rükünleridir. Bunlar olmazsa ihrama girme gerçekleşmez.

NİYET

Niyet, yapılacak olan haccın şeklini kalp ile belirlemektir. Ayrıca lisan en söylenmesi de müstehaptır. “Allah’ım” umre yapmak istiyorum. Bunu kolaylaştır ve kabul eyle.”

TELBİYE

“Lebbeyk allahümme lebbeyk,lebbeyke la şerike leke lebbeyk,innel hamde ve’n-nimete leke ve’l mülk la şerike lek”

“ Allah’ım! Davetine icabet ediyorum. Emrine boyun eğiyorum. Bütün varlığımla sana teslim oldum. Senin hiçbir ortağın yoktur. Tekrar tekrar davetine icabet ediyorum. Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet senindir. Mülkte senin… Senin hiçbir ortağın yoktur.”

Böylece niyet edilip telbiye söylenince ihrama girilmiş olur.

TAVAF

Tavaf, hacer-ül esved köşesinden veya hizasından başlayıp, tavaf niyetiyle Kâbe’nin etrafında yedi defa dönmek demektir. Her bir dönüşe şavt denir. Yedi şavt bir tavaf olur.

Hacer-ül esved hizasına gelmeden:

“Allah’ım”!senin rızan için umre tavafı yapmak istiyorum. Bunu bana kolaylaştır ve kabul eyle” diye niyet edilir.

Niyet etikten sonra Kâbe sola alınarak tavafa başlanır. Tavaf hatimin dışından yapılır. İlk üç şavtta erkekler remel yaparlar. Tavaf esnasında dua edilir. Tekbir, tehlil ve salâvat getirilir.

Hacer-ül esved köşesine ya da hizasına varılınca ilk şavt tamamlanmış olur. Durmadan ikinci şavt’a devam edilir. Diğer şavtlarda aynı şekilde yapılır. Yedinci şavtın sonunda hacer-ül esved tekrar istilam edilerek tavaf bitirilir. Sonra harem-i şerifin uygun bir yerinde iki rekât tavaf namazı kılınır. Tavaf namazını kerahet vakti değilse hemen kılınması daha uygun olur.

Tavaf namazından sonra dua edilir ve zemzem içilir. Sonra say yapmak için safa tepesine gidilir.

SA’Y NEDİR?

Sa’y: koşmak, hızlı yürümek demektir. Hac ve umrede safa tepesinden başlayarak Merve’ye dört gidiş ve üç dönüş olmak üzere bu iki tepe arasında gidip gelmeye denir

Safa tepesinden çıkılır, Merve’ye varınca ilk şavt yapılmış olur. Sonra Merve’den Safa’ya doğru yürünür. safaya varınca ikinci şavt tamamlanmış olur. Diğer şavtlarda aynı şekilde yapılır. Yedinci şavt tamamlandıktan sonra Merve’den Kabe’ye karşı dönülerek dua edilir.

Bundan sonra tıraş olup ihramdan çıkılır.

Umre Vizesi Kaç Para?

Umre ve hac vizesi için, eğer kendiniz başvuru yapacaksanız, Türkiye’de sadece Ankara ve İstanbul’da Suudi Arabistan konsolosluğu olduğu için,müracaatı buralar da bulunan konsolosluklara yapabilirsiniz.vize ücreti hac ve umre için 360 TL.dir.

Umre ve hac ibadetini yerine getirmek için, tabi ki Suudi Arabistan’a gitmemiz gerekiyor. Bu ülke de Türkiye cumhuriyeti vatandaşlarına vize uygulaması yapmaktadır. Vize alabilmek için de belirli şartları yerine getirmemiz gerekiyor.

Umre ve hacca gidecek vatandaşlar ilk önce pasaport almak zorundadır. Pasaport. işlemleri için yurt içinde; 81 il ve ilçe emniyet müdürlüğüne, yurt dışında ise bağlı bulunduğunuz dış temsilciliklerimize yapabilirsiniz. Pasaport alabilmek için de bazı işlemlerin yerine getirilmesi gerekiyor:

  1. C. nüfus cüzdanı aslı,
  2. 2 adet biyometrik resim,
  3. Müracaat sırasında parmak izi alınması,
  4. Müracaat tarihi itibariyle 18 yaşını ikmal etmemiş olanlara en fazla 5 yıl,18 yaşından büyükler için en fazla 10 yıl pasaport bedeli anlaşmalı bankalara yatırılması,
  5. Varsa önceden alınmış pasaportların aslı,
  6. Müracaatların şahsen yapılması.

Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra emniyet müdürlüğünden yaklaşık 5 gün içerisinde pasaportlar alınabilmektedir.

Pasaport aldıktan sonra umre vizesi almak gerekmektedir. Diyanet işleri ve ya Diyanet İşleri’nce yetkilendirilmiş acentelerle umre vizesi işlemlerini gerçekleştirebiliriz.

Umre vizesi için de aşağıda ki evrakların hazırlanması gereklidir:

1.Eski tip pasaportlar kabul edilmemektedir. Yeni çipli pasaport alınması gerekiyor.

2.Umre vizesi için yeni alınmış ve içerisinde boş sayfaları olan pasaportlar olmalı. Başvuru tarihinden itibaren pasaportun bir yıllık geçerliliği olmalıdır.

3. Arkalı önlü kimlik fotokopisi

4.Eşi ile gidecek olanlara vukuatlı nüfus kayıt örneği

5.Yakınları ile gidecek olanlar için akrabalığı gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneği

6. İki adet vesikalık fotoğraf

Umre Müslümanların hac mevsimi dışında Kâbe’yi ziyaret etmesi anlamına gelmektedir. Belli bir tarih’te gidilmesi gerekmediği gibi, sayı konusunda da herhangi bir sınırlama söz konusu değildir. Umrenin bir anlamı da ziyarettir. Kâbe ziyaret edilir ve Müslümanlar için dini bir amaç gerçekleşir.

Suudi Arabistan devleti bir takım düzenlemeler yaparak, umre ziyaretinde bulunan kişilere yönelik, genişletilmiş umre turizm programları düzenlemektedir. Gelen insanların ülkede daha fazla kalmaları ve daha rahat gezebilmeleri için çaba sarf ediyor olmaları sevindiricidir.

Umre Tavaf Duası

Umre yapacak kişi, öncelikle vucüd temizliğini yapar, saç ve sakal traşı olur, bıyıklarını düzeltir, tırnaklarını keser, abdest alır ve vücuduna güzel kokular sürer.                             .

Erkekler atlet, kilot, çorap elbise ve ayakkabılarını çıkartırlar. İzar ve rida adlı iki parça ihram örtüsünü giyinirler. Rida’nın uçlarını birbirine bağlamak ya da iğne ile tutturmak mekruhtur. Ayaklarına arkası ve üzeri açık terlik giyerler. Sırta çanta almak, bele kemer bağlamak ve şemsiye kullanmakta bir mahsur yoktur. Kadınlar ise İslam edebine uygun elbise ve ayakkabı giyerler.

İki rekât ihram namazı kılınır. Namazın birinci rekâtında Fatiha süresi ile kafirün suresi, ikinci rekâtta Fatiha ile ihlâs süresi birlikte okunur.

Umre yapmak isteyen kişi, hill bölgesinde bulunuyorsa, mikat sınırlarını geçmeden bulunduğu yerde, ihrama girer.(ihram: niyet etmek, telbiye getirmek)” Allah’ım! Umre yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve kabul eyle” diyerek niyet edilir.

“Buyur Allah’ım buyur! Buyur senin hiçbir ortağın yoktur. Buyur, şüphesiz her türlü övgü, nimet, mülk ve hükümranlık sana mahsustur. senin ortağın yoktur.”diyerek telbiye getirilir. Böylece ihram’a girilir ve yasaklar başlar.

Harem bölgesine girince şu dua okunur: Allah’ım burası senin haremindir, emin kıldığın yerdir. Beni cehenneme girmekten koru. Kullarını dirilttiğin gün beni azabından güvende kıl, beni dostlarından ve itaatkâr olanlardan eyle diye dua edilir.

Mekke’ye abdestli girmek sünnettir. Gündüz girmek ise müstehaptır.

Mescidi-i Harem’e girerken:”Allah’ım Rahmet kapılarını bana aç ve beni kovulmuş şeytandan koru.”diye dua edilir.

Kâbe’yi görünce:”Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, her türlü övgü Allah’a mahsustur, Allahtan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Allah’ım! Bu senin evindir. Onu sen yücelttin. Sen şereflendirdin. Sen değerli yaptın. Onun yüceliğini, şerefini ve değerini artır. Ya Rabbi! Onun değerini artıran, onu şereflendiren, ona saygı gösteren kimsenin şerefini, saygınlığını, heybetini, yüceliğini ve iyiliğini artır. Allah’ım! Sen selamsın ve selamet ancak sendendir. Bizi selametle yaşat ve selamet yurdun olan cennetine koy. Ey celal ve ikram sahibi Allah’ım! Sen her şeyden yücesin ve her şeyden üstünsün.”diye dua okunur.

Hacer-i esved hizasına gelince eller omuz hizasına kadar kaldırılır.”Bismillahi allahu ekber.”diyerek hacer-i esved selamlanır. Tekbir, tehlil ve tahmid getirilir. Eğer ki durum müsait ise, hacer-i esved öpülür. Müsait değilse kalabalıktan dolayı yaklaşılmazsa selam verilir

Tavaf esnasında bildiğimiz duaları okur ve sessizce tekbir ve tehlil getirir veya Kur’an okuruz..

Umrenin Vacipleri Nelerdir?

Umrenin vacipleri: İkidir.

1.Safa ile Merve arsında sa’y yapmak.

2.Sa’y’dan sonra traş olmak veya saçları kısaltmak.

Umre: Belirli bir vakite bağlı olmaksızın ihrama girerek tavaf ve sa’y yaptıktan sonra, traş olup ihramdan çıkmak demektir.

Hanefi ve Malikilere göre, müslümanın ömründe bir kere umre yapması müekked sünnettir. Şafii ve Hanbelîlere göre ise farzdır.

Umre için belli bir zaman ve süre yoktur. Her zaman umre yapılabilir. Ramazan ayında yapılması daha faziletlidir. Ancak Hanefi mezhebinde teşrik günleri denilen, yılda beş gün, yani arefe günü sabahından bayramın dördüncü günü güneş batıncaya kadar olan sure içerisinde umre yapmak tahrimen mekruhtur.

Hanbelî, maliki ve Şafii mezheplerine göre ise, hac etmeyen kişilerin teşrik günleri dâhil her zaman umre yapmaları, kerahetsiz caiz denilmiştir. Haccedenler ise, Maliki mezhebine göre bayramın dördüncü güneş batıncaya kadar, Şafiilere göre ise, veda tavafı dışında haccın bütün menasiki tamamlanmadıkça umre yapamazlar.

Hz. Peygamber umre hakkında şöyle buyurmaktadır.”Umre, diğer bir umre ile arasındaki günahları siler.” Ve ramazanda yapılan umrenin sevabı bir haccın sevabına eşittir. Umre kelimesi Kuran da şöyle geçmektedir.”Haccı ve Umreyi Allah için tam yapın.” Yine bir hadiste, “İki umre arasındaki küçük günahların kefaretidir.” şeklindedir.

İhram, niyet ve telbiyedir. İhrama mikad yerinden veya daha emin olmak için az öncesinden başlamakta yarar vardır. İhrama giren kişi, önce saçlarını kısaltır veya önceki âdetine göre traş eder. Tırnaklarını keser, vücut temizliği yapar, etek traşı olur. Ve abdest alır. Sonra temiz ve beyaz izar ve ridasını giyer, güzel kokular sürünür. Kerahet vakitleri dışında ise iki rekât namaz kılar. Namaz kılması müstehaptır. Sonra kalp ile umreye niyet edilir. Sesli olarak niyet edilmesinde mahsur yoktur. “Allah’ım senin rızanı kazanmak için umre yapmak istiyorum, onun ifasını bana kolaylaştır ve kabul et. Allah’ım! Senin rızan için umre yapmaya niyet ettim ve ihrama girdim. Eğer beni bir şey engeller ise, ihramdan çıkacağım yer, beni umre yapmaktan aciz kılacağın yerdir.”

İhramlı iken, ihram yasakların uymayan veya bir vacibi terk eden kişiye dem gerekir. Yine ihramlı iken eşi ile cinsel ilişkide bulunan kimse, tavaf yapmama veya şavtların çoğunu yapmama gibi durumlar, umrenin batıl olmasına sebep olur. Bu kişilerin ceza kurbanı kesmesi(dem) ve umresini yeniden yapması gerekir.